ŠKARABELOVÁ, Simona and Mirka WILDMANNOVÁ. The Influence of the Method of Data Collection on the Validity of Findings from the Field of Social Services (The influence of the method of data collection on the validity of findings from the field of social services). In Spalkova, D Furova, L. MODERN AND CURRENT TRENDS IN THE PUBLIC SECTOR RESEARCH. 1. vydání. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2012. p. 278-283. ISBN 978-80-210-5822-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Influence of the Method of Data Collection on the Validity of Findings from the Field of Social Services
Name in Czech Vliv metody získávání dat na validitu prezentovaných zjištění v oblasti sociálních služeb.
Authors ŠKARABELOVÁ, Simona (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Mirka WILDMANNOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. BRNO, MODERN AND CURRENT TRENDS IN THE PUBLIC SECTOR RESEARCH, p. 278-283, 6 pp. 2012.
Publisher MASARYKOVA UNIV
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00057613
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-5822-4
UT WoS 000319634100030
Keywords (in Czech) sociální služby; nezisková organizace; sběr dat, analýza dat; kvantitatvní výzkum
Keywords in English Social services; nonprofit organizations; survey; data description; quantitative research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., učo 199. Changed: 15. 11. 2013 12:34.
Abstract
Hendl (2005, p. 161) believes that the selection of the method should be dictated by the research question. Similarly, Ochrana (2009, 14) writes that the selection of the methodology significantly determines the choice of research methods. According to Disman (2009, 287) the research process starts with observation and data collection. Each research design should clearly define the use of quantitative and qualitative data or the combination of both the methods and data sets (Punch 2008, 74). Quantitative research, whose outcomes we discuss in our paper, requires, as its fundamental method, the collection of data that can then be compared and analysed by chosen criteria. We believe that the quality of the collected data determines the further direction of the research, and the validity of its findings. This belief is based on the discovery of differences in findings by two research projects – one carried out by the Centre for Nonprofit Sector Research as an independent research institute and the other implemented by the Ministry of Labour and Social Affairs as a state authority. If the data presented by two different institutions differ, the question arises whether to work with the data provided by the higher authority. Our paper thus opens a discussion. We, like so many before us, ask ourselves the question where it is that the problems of differing data and interpretations arise.
Abstract (in Czech)
Hendl (2005, s. 161) uvádí, že volba metody se má řídit výzkumným problémem. Obdobně Ochrana (2009, 14) konstatuje, že volba metodologie v podstatné míře podmíní volbu výzkumných metod. Na začátku výzkumného procesu je podle Dismana (2009, s. 287) pozorování a sběr dat. Každý návrh výzkumu by měl jasně formulovat, do jaké míry použít kvantitativní, či kvalitativní data, nebo kombinaci obou typů metod a dat (Punch 2008, 74). Pro kvantitativní výzkum, jehož výsledkům se věnujeme v našem příspěvku, je zásadní metodou sběr dat, které můžeme porovnat a poté je analyzovat na základě vybraných kritérií. Domníváme se, že na kvalitě získaných dat záleží další směr výzkumu, resp. validita informací zjištěných výzkumem. K této domněnce nás dovedl rozdíl ve zjištěních dvou výzkumů – jeden provedlo Centrum pro výzkum neziskového sektoru jako nezávislé výzkumné pracoviště, druhý pak MPSV jako státní autorita. Pokud se data získaná různými institucemi liší, pak je zde na zvážení, zda nepracovat pouze s daty nejvyšší autority. Téma příspěvku je tedy diskusní. Klademe si, podobně jako již jiní před námi, otázku, kde všude může vzniknout problém s diferenciací dat a jejich následnou interpretací.
Links
GA402/09/0941, research and development projectName: Revize teorií neziskového sektoru jako východisko formulace veřejné politiky vůči neziskovému sektoru
Investor: Czech Science Foundation, Revision of the nonprofit sector theories as recourse of the nonprofit sector public policy
PrintDisplayed: 18. 5. 2022 22:01