MADECKI, Roman. Problemy polonistyki wczoraj i dziś (Problems of Polish studies earlier and now). In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 19-23. ISBN 978-80-210-5906-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problemy polonistyki wczoraj i dziś
Name in Czech Problémy polonistiky včera a dnes
Name (in English) Problems of Polish studies earlier and now
Authors MADECKI, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Česká polonistika: nové výzvy, nová témata, p. 19-23, 5 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Polish
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00061073
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-5906-1
Keywords (in Czech) česká polonistika
Keywords in English Czech Polish studies
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Martin Svora, učo 9684. Changed: 14. 4. 2013 23:04.
Abstract
W Uniwersytecie Masaryka w Brnie istnieje polonistyka w różnych formach od roku akademickiego 1923/1924. Najtrudniejszym okresem w historii brneńskiej polonistyki były lata normalizacji, kiedy zaczynają się stopniowo pojawiać różne negatywne zjawiska prowadzące do zahamowania rozwoju kierunku. Efekty powyższych negatywnych zjawisk w pełni uświadomiliśmy sobie na początku lat 90. XX wieku. Chodziło o stosunkowo niską liczbę studentów, spowodowaną przez sztuczne ograniczenia i nieregularną rekrutację, niemal całkowity brak średniej generacji nauczycieli akademickich i problem kształcenia młodych pracowników, ograniczenie lub utratę kiedyś intensywnych międzynarodowych kontaktów naukowych i wymian studenckich, luki w księgozbiorach polonistycznych, a w nie ostatniej kolejności także przerwę w pracach badawczych. W ciągu ostatnich 20 lat udało się rozwiązać większość tych problemów. Ze względu na liczbę studentów, kształcenie przyszłych nauczycieli akademickich, współpracę z zagranicą oraz wyposażenie bibliotek należy współczesna czeska polonistyka do standardowych kierunków filologicznych. Współczesna polonistyka więc już nie musi poświęcac większości energii na ocalenie własnej egzystencji, ale może brać czynny udział w kształtowaniu współczesnej humanistyki.
Abstract (in English)
The polonistics at the Masaryk University has been existing in various shapes since the academic year 1923/24. The most difficult period in its history were years of normalisation, when the development of the field practically stopped in the consequence of the political interventions. The consequences of these negative phenomenons became fully evident at the beginning of the 90s of the 20th century. The issue was the low number of students made by various limitations and irregular intaking, non-existence of middle generation of teachers, reduction of the long ago rich scientific contacts and student exchanges, neglecting the polonistics libraries or interruption of some directions of scientific researches. In the last 20 years most of these problems were solved. With regard to the number of students, education of future academic workers, with regard to the foreign cooperation or equipment of libraries is the contemporary polonistics a standard field. Also the polonistics of today need not expend most of its power to the salvation of its existence, but it can actively take part in the formation of the contemporary humanistic education and research.
Links
EE2.3.09.0166, research and development projectName: Další vzdělávání pracovníků v oboru filologicko-areálových studií
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:21