MADECKI, Roman. Mocne strony czeskiej polonistyki językoznawczej, czyli od Václava Hanki do nowoczesnych badań porównawczych (The strong elements of Czech linguistic polonistics: from Václav Hanka to modern comparative studies). In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 109-115. ISBN 978-80-210-5906-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mocne strony czeskiej polonistyki językoznawczej, czyli od Václava Hanki do nowoczesnych badań porównawczych
Name in Czech Silné stránky české jazykovědné polonistiky aneb od Václava Hanky k modernímu srovnávacímu výzkumu
Name (in English) The strong elements of Czech linguistic polonistics: from Václav Hanka to modern comparative studies
Authors MADECKI, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Česká polonistika: nové výzvy, nová témata, p. 109-115, 7 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Polish
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00061074
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-5906-1
Keywords (in Czech) česká polonistika; srovnávací jazykověda; Václav Hanka
Keywords in English Czech Polish studies; comparative linguistics; Václav Hanka
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Martin Svora, učo 9684. Changed: 14. 4. 2013 23:01.
Abstract
Zahraniční polonistika má dnes povahu integrovaných studií o Polsku. Základem tohoto oboru a zároveň jeho integračním prvkem je i nadále filologie, zvláště jazykovědná polonistika. Silnou stránkou české jazykovědné polonistiky je srovnávací studium polštiny a češtiny, jehož tradice sahá do první poloviny 19. století. Za počátek tohoto směru je možno považovat práci Václava Hanky Mluvnice polského jazyka podle Dobrovského. Jde o první skutečně vědecké zpracování základů polské gramatiky, které navíc obsahuje kontrastivní pojednání o české a polském jazykovém systému. Současní badatelé mají k dispozici metodologicky pojaté práce V. Skaličky o jazykové typologii a také mnohé práce z oblasti synchronní srovnávací jazykovědy, mj. polonistů J. Damborského a E. Lotka. Vydané studie se nejčastěji zaměřovaly na oblast fonetiky, flexe, lexika, frazeologie či slovotvorby. Na zpracování stále čeká problematika morfologických kategorií, valence, pragmatických faktorů komunikace či struktury textu a diskursu. I když je srovnávací jazykověda především vědeckou disciplínou, je možno její výsledky úspěšně aplikovat v přípravě budoucích filologů a překladatelů.
Abstract (in English)
The foreign polonistics has today character of the integrated studies on Poland. The basic of this field of study and at the same time its integration element is always the philology, especially linguistic polonistics. The strong element of the Czech linguistic polonistics is comparative study of Polish language and Czech language, the tradition of which has reached as far as to the first half of the 19 century. As the beginning of this approach there can be found the works of Václav Hanka Mluvnice polského jazyka podle Dobrovského. It can be considered as the first really scientific processing the foundations of the Polish grammar which moreover contains contrastive treatise on the Czech and Polish language systems. The contemporary researchers have at their disposals methodologically dealt works of V. Skalička on the language typology and also many works from the branch of the synchronic comparative linguistics, among others polonists J. Damborský and E. Lotko. The published studies were most often focused on the field of phonetics, flection, lexicon, phraseology or word-formation. There has been some processing still the problematics of morphological categories, valence, pragmatic factors of communication or structure of text and discourse. Even if the comparative linguistics is above all the scientic discipline, it is possible to apply successfully in the education of future philologists, translators and interpreters.
Links
CZ.1.07/2.3.00/09.0166, interní kód MUName: Další vzdělávání pracovníků v oboru Filologicko-areálových studií (Acronym: Filologicko-areálové vzdělávání)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.3 Human resources in research and development
PrintDisplayed: 5. 7. 2022 14:00