MADECKI, Roman. Mocne strony czeskiej polonistyki językoznawczej, czyli od Václava Hanki do nowoczesnych badań porównawczych. In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 109-115. ISBN 978-80-210-5906-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mocne strony czeskiej polonistyki językoznawczej, czyli od Václava Hanki do nowoczesnych badań porównawczych
Název česky Silné stránky české jazykovědné polonistiky aneb od Václava Hanky k modernímu srovnávacímu výzkumu
Název anglicky The strong elements of Czech linguistic polonistics: from Václav Hanka to modern comparative studies
Autoři MADECKI, Roman (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Česká polonistika: nové výzvy, nová témata, od s. 109-115, 7 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk polština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00061074
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5906-1
Klíčová slova česky česká polonistika; srovnávací jazykověda; Václav Hanka
Klíčová slova anglicky Czech Polish studies; comparative linguistics; Václav Hanka
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Svora, učo 9684. Změněno: 14. 4. 2013 23:01.
Anotace
Zahraniční polonistika má dnes povahu integrovaných studií o Polsku. Základem tohoto oboru a zároveň jeho integračním prvkem je i nadále filologie, zvláště jazykovědná polonistika. Silnou stránkou české jazykovědné polonistiky je srovnávací studium polštiny a češtiny, jehož tradice sahá do první poloviny 19. století. Za počátek tohoto směru je možno považovat práci Václava Hanky Mluvnice polského jazyka podle Dobrovského. Jde o první skutečně vědecké zpracování základů polské gramatiky, které navíc obsahuje kontrastivní pojednání o české a polském jazykovém systému. Současní badatelé mají k dispozici metodologicky pojaté práce V. Skaličky o jazykové typologii a také mnohé práce z oblasti synchronní srovnávací jazykovědy, mj. polonistů J. Damborského a E. Lotka. Vydané studie se nejčastěji zaměřovaly na oblast fonetiky, flexe, lexika, frazeologie či slovotvorby. Na zpracování stále čeká problematika morfologických kategorií, valence, pragmatických faktorů komunikace či struktury textu a diskursu. I když je srovnávací jazykověda především vědeckou disciplínou, je možno její výsledky úspěšně aplikovat v přípravě budoucích filologů a překladatelů.
Anotace anglicky
The foreign polonistics has today character of the integrated studies on Poland. The basic of this field of study and at the same time its integration element is always the philology, especially linguistic polonistics. The strong element of the Czech linguistic polonistics is comparative study of Polish language and Czech language, the tradition of which has reached as far as to the first half of the 19 century. As the beginning of this approach there can be found the works of Václav Hanka Mluvnice polského jazyka podle Dobrovského. It can be considered as the first really scientific processing the foundations of the Polish grammar which moreover contains contrastive treatise on the Czech and Polish language systems. The contemporary researchers have at their disposals methodologically dealt works of V. Skalička on the language typology and also many works from the branch of the synchronic comparative linguistics, among others polonists J. Damborský and E. Lotko. The published studies were most often focused on the field of phonetics, flection, lexicon, phraseology or word-formation. There has been some processing still the problematics of morphological categories, valence, pragmatic factors of communication or structure of text and discourse. Even if the comparative linguistics is above all the scientic discipline, it is possible to apply successfully in the education of future philologists, translators and interpreters.
Návaznosti
CZ.1.07/2.3.00/09.0166, interní kód MUNázev: Další vzdělávání pracovníků v oboru Filologicko-areálových studií (Akronym: Filologicko-areálové vzdělávání)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Další vzdělávání pracovníků v oboru Filologicko-areálových studií, 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
VytisknoutZobrazeno: 7. 7. 2022 15:40