NOVÁKOVÁ, Jana. Vrstevnické interakce a šikana žáků s Aspergerovým syndromem (Peer Interaction and Bullying among Pupils with Asperger Syndrome). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vrstevnické interakce a šikana žáků s Aspergerovým syndromem
Name in Czech Vrstevnické interakce a šikana žáků s Aspergerovým syndromem
Name (in English) Peer Interaction and Bullying among Pupils with Asperger Syndrome
Authors NOVÁKOVÁ, Jana.
Edition Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-231-4
Keywords (in Czech) Aspergerův syndrom; vysoce funkční autismus; porucha autistického spektra; žák; inkluzivní vzdělávání; šikana, sociometrie; vrstevnické vztahy; vrstevnické interakce
Keywords in English Asperger syndrome; high functioning autism; autism spectrum disorder; pupil; inclusive education; bullying; social network method; peer relationships; peer interaction
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D., učo 265749. Changed: 14. 3. 2013 13:07.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na socioedukativní aspekty inkluzivního vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem/vysoce funkčním autismem, a to zejména na vrstevnické vztahy, vrstevnické interakce a šikanu. Téma je velmi aktuální, neboť se počet žáků s Aspergerovým syndromem, kteří jsou vzděláváni v třídách běžných škol, zvyšuje. Současné výzkumy naznačují, že takoví žáci jsou snadným terčem šikany, což demonstrujeme kvalitativním šetřením - kazuistikou chlapce s Aspergerovým syndromem/vysoce funkčním autismem doplněnou sociometrickým šetřením ve třídě, kterou navštěvuje. Výsledky výzkumného šetření jsou zpracovány do podoby sociogramů.
Abstract (in English)
The article is focused on socioeducational aspects of inclusive education of pupils with Asperger syndrome/high functioning autism, especially on peer relationships, peer interaction and bullying. This theme is important, because the number of pupils with Asperger syndrome being educated in regular classrooms is increasing. Actual research suggests that such pupils make easy targets for bullies. It is demonstrated on a qualitative investigation – case study focused on a boy with Asperger syndrome. Research is completed social network method of classroom, that included this pupil. Results were processed into sociographs.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 18. 5. 2022 22:56