Informační systém MU
CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Pavel CEJPEK, Věra FEITOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal REIF, Ivo ŘÍHA and Jiří VANÍČEK. Přínos stereotaktické biopsie pro diagnostiku expanzí zadní jámy lební (The benefits of stereotactic biopsy for the diagnostic workup in posterior fossa lesions). Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, vol. 6, No 4, p. 223-226. ISSN 1802-4475.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přínos stereotaktické biopsie pro diagnostiku expanzí zadní jámy lební
Name (in English) The benefits of stereotactic biopsy for the diagnostic workup in posterior fossa lesions
Authors CHRASTINA, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk NOVÁK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Pavel CEJPEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Věra FEITOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Markéta HERMANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal REIF (203 Czech Republic), Ivo ŘÍHA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří VANÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Onkologie, Olomouc, Solen s.r.o. 2012, 1802-4475.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00061328
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) rámová stereotaxe; biopsie tumoru mozku; astrocytom mozečku; meduloblastom
Keywords in English frame based stereotaxy; brain tumor biopsy; cerebellar astrocytoma; medulloblastoma
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., učo 46533. Changed: 22. 1. 2013 16:13.
Abstract
Histologická verifikace CT nebo MRI suspektního tumoru mozku je v současnosti nutnou podmínkou pro indikaci komplexní onkologické terapie. Strukturální patologie postihující zadní jámu lební jsou méně častým cílem stereotaktické biopsie pro koncentraci vitálních struktur v omezeném prostoru a komplikovanější přístup. Volba přístupu je dána především lokalizací léze ve vztahu k jednotlivým strukturám mozkového kmene. Je možné využít přístup transfrontální v dlouhé ose mozkového kmene (léze postihující mezencefalon, horní pons), transtentoriální přístup (léze mozečkové hemisféry a vermis mozečku) a přímý transcerebellární přístup (léze hemisféry mozečku a pontu, zvláště laterálního). Cílem sdělení je prezentace kazuistik 2 nemocných s diagnosticky nejasnými patologickými procesy postihujícími struktury zadní jámy lební, u kterých výsledek stereotaktické biopsie vedl k stanovení diagnózy, která zásadním způsobem ovlivnila další léčebný postup ve smyslu indikace komplexní onkologické terapie.
Abstract (in English)
Histological verification of CT or MRI suspected brain tumor is at prezent time necessary requirement for the indication of complex oncological treatment. Lesions affecting posterior fossa structures are less frequent target for stereotactic biopsy because of the concentration of vital structures in the limited space and more demanding approach. The choice of the approach is determined mainly by the lesion relationship to brainstem components. It is possible to use transfrontal approach along the long axis of the brainstem (lesions affecting mezencephalic and upper pontine region), transtentorial (lesions affecting cerebellar hemisphere and vermis) and direct transcerebellar (lesions of cerebellar hemisphere and pons, especially lateral). The paper analyses the use of the modified transcerebellar approach in 2 patients with lesions of unclear etiology affecting posterior fossa structures. In both patients transcerebellar stereotactic biopsy lead to diagnosis with decisive impact on further treatment strategy – indication of complex oncological treatment.
Displayed: 7. 7. 2022 16:46