SCHEER, P., J. MIKLÍK, V. RAŠKA, I. UHRÍKOVÁ, E. BRHELOVÁ a Milan SEPŠI. Kompletní atrioventrikulární blokáda a plicní novotvary u feny. Veterinární klinika. Profi Press, 2012, roč. 9, s. 190-193. ISSN 1214-6080.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kompletní atrioventrikulární blokáda a plicní novotvary u feny
Název anglicky Complete atrioventricular block and pulmonary neoplasm in the bitch
Autoři SCHEER, P., J. MIKLÍK, V. RAŠKA, I. UHRÍKOVÁ, E. BRHELOVÁ a Milan SEPŠI.
Vydání Veterinární klinika, Profi Press, 2012, 1214-6080.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 40301 Veterinary science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky atrioventricular block; pulmonary neoplasm; bitch
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 22. 4. 2013 01:09.
Anotace
V kazuistice je popsán případ 5lete nekastrované samice velkého japonského psa, u které byl po krátké epizodě průjmů a apatie objeven kompletní síňokomorový blok. Síňokomorový blok přetrvával, proto byla pacientka odeslána, jako perspektivní, k trvalé kardiostimulacl Laboratorně nevykazovala odchylky od normy, vyjma mírného zvýšení jaterních enzymů. Holterovské vyšetření prokázalo trvalý kompletní síňokomorový blok s bradykardií a frekvencí nepřevyšující 85/min a s převahou idioventrikulárních komplexů QRS, minimem junkčních komplexů a občasnými běhy komorové tachykardie. Vzhledem k anamnéze (parciální mamektomie s podezřením na malignitu) by! již na referujícím pracovišti proveden LL snímek srdce a plic s nejasně ohraničenou masou za větvením průdušnrce. Díky podezřelému nálezu v plicním poli a mediasti-nu byla pacientka referována na opakované RTG vyšetření. Potvrzen byl vícečetný výskyt radiodenzních ohraničených útvarů lokalizovaných v pravém hemitoraxu. Vzhledem k věku pacientky a nutnosti série zákroků, bez výhledu nepochybného zlepšení kvality života, byla pacientka podle našeho doporučení a rozvahy majitelů ponechána bez léčby základních onemocnění a s otevřenou možností paliativní léčby. Devět týdnů po stanovení diagnózy fenka uhynula náhlou smrtí. Majitelé pitvu zamítli.
Anotace anglicky
The case report describes eight-year-old intact Great Japanese female dog, in which, after a short episode of diarrhea and lethargy was found complete atrio-ventricular block. Atrio-ventricular block persisted, the patient was therefore sent as promising, for permanent pacing. Laboratory tests did not confirmed deviations from the physiological norm, except for a slight increase in liver enzymes. Holter EGG examination revealed persistent complete atrio-ventricular block with bradycardia exceeding 85/min and with predominance of idioventricular QRS complexes, the minimum junctional complexes and occasional runs of ventricular tachycardia. Due to the history (partial mamectomy with suspected malignancy), was already made by referral clinic LL frame heart and lungs with a vaguely circumscribed mass after branching trachea. Thanks to suspected findings in pulmonary field and mediastinum, the bitch was referred to repeated ray examination. There was confirmed the presence of multiplied radiodense bounded units located in the right hemithorax. Given the patient's age and the need for a series of treatments, no view undoubted quality of life, the patient was, based on our recommendations and discretion of owners, left untreated with open palliative treatment. Nine weeks after the diagnosis establishment the patient died a sudden death. The owners refused an autopsy.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:52