SCHEER, P., J. MIKLÍK, V. RAŠKA, I. UHRÍKOVÁ, E. BRHELOVÁ and Milan SEPŠI. Kompletní atrioventrikulární blokáda a plicní novotvary u feny (Complete atrioventricular block and pulmonary neoplasm in the bitch). Veterinární klinika. Profi Press, 2012, vol. 9, p. 190-193. ISSN 1214-6080.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kompletní atrioventrikulární blokáda a plicní novotvary u feny
Name (in English) Complete atrioventricular block and pulmonary neoplasm in the bitch
Authors SCHEER, P., J. MIKLÍK, V. RAŠKA, I. UHRÍKOVÁ, E. BRHELOVÁ and Milan SEPŠI.
Edition Veterinární klinika, Profi Press, 2012, 1214-6080.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 40301 Veterinary science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English atrioventricular block; pulmonary neoplasm; bitch
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 22. 4. 2013 01:09.
Abstract
V kazuistice je popsán případ 5lete nekastrované samice velkého japonského psa, u které byl po krátké epizodě průjmů a apatie objeven kompletní síňokomorový blok. Síňokomorový blok přetrvával, proto byla pacientka odeslána, jako perspektivní, k trvalé kardiostimulacl Laboratorně nevykazovala odchylky od normy, vyjma mírného zvýšení jaterních enzymů. Holterovské vyšetření prokázalo trvalý kompletní síňokomorový blok s bradykardií a frekvencí nepřevyšující 85/min a s převahou idioventrikulárních komplexů QRS, minimem junkčních komplexů a občasnými běhy komorové tachykardie. Vzhledem k anamnéze (parciální mamektomie s podezřením na malignitu) by! již na referujícím pracovišti proveden LL snímek srdce a plic s nejasně ohraničenou masou za větvením průdušnrce. Díky podezřelému nálezu v plicním poli a mediasti-nu byla pacientka referována na opakované RTG vyšetření. Potvrzen byl vícečetný výskyt radiodenzních ohraničených útvarů lokalizovaných v pravém hemitoraxu. Vzhledem k věku pacientky a nutnosti série zákroků, bez výhledu nepochybného zlepšení kvality života, byla pacientka podle našeho doporučení a rozvahy majitelů ponechána bez léčby základních onemocnění a s otevřenou možností paliativní léčby. Devět týdnů po stanovení diagnózy fenka uhynula náhlou smrtí. Majitelé pitvu zamítli.
Abstract (in English)
The case report describes eight-year-old intact Great Japanese female dog, in which, after a short episode of diarrhea and lethargy was found complete atrio-ventricular block. Atrio-ventricular block persisted, the patient was therefore sent as promising, for permanent pacing. Laboratory tests did not confirmed deviations from the physiological norm, except for a slight increase in liver enzymes. Holter EGG examination revealed persistent complete atrio-ventricular block with bradycardia exceeding 85/min and with predominance of idioventricular QRS complexes, the minimum junctional complexes and occasional runs of ventricular tachycardia. Due to the history (partial mamectomy with suspected malignancy), was already made by referral clinic LL frame heart and lungs with a vaguely circumscribed mass after branching trachea. Thanks to suspected findings in pulmonary field and mediastinum, the bitch was referred to repeated ray examination. There was confirmed the presence of multiplied radiodense bounded units located in the right hemithorax. Given the patient's age and the need for a series of treatments, no view undoubted quality of life, the patient was, based on our recommendations and discretion of owners, left untreated with open palliative treatment. Nine weeks after the diagnosis establishment the patient died a sudden death. The owners refused an autopsy.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 16:51