VOGEL, Radek. Scientific discussion forums and scientific texts from the perspective of lexical cohesion. In Irena Headlandová Kalischová, Renata Jančaříková. Approaches to Discourse: Proceedings. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 57-69. ISBN 978-80-210-5953-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Scientific discussion forums and scientific texts from the perspective of lexical cohesion
Name in Czech Vědecká diskusní fóra a vědecké texty z hlediska lexikální koheze
Authors VOGEL, Radek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Approaches to Discourse: Proceedings, p. 57-69, 13 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061458
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5953-5
Keywords (in Czech) kohezní řetězce; diskusní fóra; formálnost; neformálnost; lexikální koheze; rysy personálnosti; relexikalizace; věda; vědecké texty
Keywords in English cohesive chains; discussion forums; formality; informality; lexical cohesion; personality features; relexicalisations; science; scientific texts
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Radek Vogel, Ph.D., učo 33061. Changed: 13. 2. 2013 16:52.
Abstract
Apart from the core of academic discourse, both written and spoken, which must conform to the formal style rules, there are genres in the language of science where informality and personality features are perfectly adequate. Scientific discussion forums on the web enable the community of experts as well as science enthusiasts to seek answers to their questions and develop their ideas in an interactive and cooperative manner with few style restrictions, while maintaining the necessary clarity, matter-of-factness and truthfulness. The paper looks into the typology and distribution of lexical cohesive means in this genre (in the fields of physics and biology), particularly in comparison with formal academic texts.
Abstract (in Czech)
Kromě jádra akademického diskurzu (a to jak psaného, tak mluveného), který se musí podřídit pravidlům formálního stylu, existují v jazyce vědy žánry, v nichž jsou rysy neformálnosti a personálnosti zcela namístě. Vědecká diskusní fóra na webu umožňují komunitě odborníků i vědeckých nadšenců hledat odpovědi na jejich otázky a rozvíjet jejich myšlenky interaktivním a kooperativním způsobem a s minimem stylových omezení, přičemž je zachována nezbytná jasnost, věcnost a pravdivost. Tento příspěvek se zabývá typologií a distribucí lexikálních kohezních prostředků v tomto žánru (se zaměřením na fyziku a biologii), zejména ve srovnání s formálními akademickými texty.
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 12:45