HUTÁK, Jan. ANALÝZA DOČASNÉHO A STÁLÉHO CHRUPU BRNĚNSKÝCH DĚTÍ VE VĚKU 1-15 LET ZAMĚŘENÁ NA VÝSKYT ZUBNÍHO KAZU A PROŘEZÁVÁNÍ ZUBŮ (ANALYSIS OF DECIDUOUS AND PERMANENT TEETH OF CHILDREN FROM BRNO OF 1-15 YEARS OF AGE WITH THE FOCUS ON FREQUENCY OF DENTAL CARIES AND TEETH ERUPTION). 1st ed. PdF UP Olomouc: UP Olomouc, 2012. p. 125-138. ISBN 978-80-244-3472-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ANALÝZA DOČASNÉHO A STÁLÉHO CHRUPU BRNĚNSKÝCH DĚTÍ VE VĚKU 1-15 LET ZAMĚŘENÁ NA VÝSKYT ZUBNÍHO KAZU A PROŘEZÁVÁNÍ ZUBŮ
Name in Czech ANALÝZA DOČASNÉHO A STÁLÉHO CHRUPU BRNĚNSKÝCH DĚTÍ VE VĚKU 1-15 LET ZAMĚŘENÁ NA VÝSKYT ZUBNÍHO KAZU A PROŘEZÁVÁNÍ ZUBŮ
Name (in English) ANALYSIS OF DECIDUOUS AND PERMANENT TEETH OF CHILDREN FROM BRNO OF 1-15 YEARS OF AGE WITH THE FOCUS ON FREQUENCY OF DENTAL CARIES AND TEETH ERUPTION
Authors HUTÁK, Jan.
Edition 1. vyd. PdF UP Olomouc, p. 125-138, 14 pp. 2012.
Publisher UP Olomouc
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-244-3472-8
Keywords (in Czech) Klíčová slova: chrup, kazivost, prořezávání zubů, zubní kazy.
Keywords in English Key words: dentition, caries experience, eruption of teeth, dental caries
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. RNDr. Jan Huták, učo 169789. Changed: 8. 9. 2013 16:06.
Abstract
Souhrn Úvod Výskyt zubního kazu je velmi časté onemocnění, jež je třeba preventivně podchytit již v dětském věku. Cíl práce Cílem retrospektivní, epidemiologické, průřezová studie je zmapování prořezávání zubů a kazivost brněnských dětí a srovnání výsledků kazivosti chrupu s výsledky z celostátních výzkumů prováděných v letech 2003 a 2006 v ČR (VÚS a ÚZIS) i s výsledky z vybraných zemí dle databáze WHO. Metody a materiál Stomatologická pracoviště byla vybrána náhodným stratifikovaným výběrem. Jedinci byli vybráni ze zdravotní dokumentace pěti vybraných pracovišť prostým náhodným výběrem. Výzkum byl schválen Etickou komisí Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Po celou dobu sběru dat byla zachována naprostá anonymita v zacházení s osobními údaji pacientů a celý proces sběru dat byl v souladu s pravidly vymezenými zákonem č. 101/2000 Sb. (O ochraně osobních údajů). Sběr dat byl prováděn v průběhu jednoho kalendářního měsíce; byl sbírán i informovaný souhlas zákonných zástupců dětí. Vzorek studie tvoří 860 dětí z Brna – 424 chlapců a 436 dívek ve věku 1-15 let (Tabulka 1). Pro srovnání kazivosti brněnských dětí a kazivosti dětí z výzkumu VÚS a ÚZIS v roce 2003 a 2006 a mezinárodního srovnání byl použit „index“ KPE/kpe zubů na osobu. K vyhodnocení výskytu zubního kazu u dětí, jak v dočasném, tak stálém chrupu byl použit mezinárodně srovnatelný „index“ KPE/kpe, jež je chápán, jako součet K/k, P/p a E/e zubů (správně uváděný jako KPE zuby na osobu). Jednotlivá písmena označují zuby s neošetřeným kazem (K), zuby ošetřené výplní nebo korunkou (P) a zuby, které bylo třeba extrahovat pro následky kazu (E). Index KPE je kvantitativním vyjádřením celoživotního vystavení člověka zubnímu kazu na stálých zubech. Průměrná hodnota KPE vyjadřuje rozsah postižení chrupu zubním kazem u individua nebo ve skupině. Každý zub nebo povrch se započítává jen jednou, jak u K, P nebo E. Nálezy mohou být vztaženy k různým věkovým skupinám, pohlaví, rase apod., jak uvádí Kilian, (Kilian et al., 1999, s. 17). Pro testování byl uplatněn software STATISTICA 9.0 Cz. Test byl zvolen dvouvýběrový t-test. Statistické testování při užití střední hodnoty statistického souboru – mediánů. Pro testování dle metodiky, jež užívá střední hodnoty souboru mediánu byl použit software STATISTICA 9.0 Cz a IBM SPSS Statistics 19. Test byl zvolen neparametrický dvouvýběrový test Mann – Whitney U Test pro testování mezi pohlavími, pro testování v rámci jednoho pohlaví byl zvolen znaménkový test Wilcoxon Signed Ranks Test, konkrétně pro srovnání prořezávání zubů a kazivosti zubů mezi dolní a horní čelistí.
Abstract (in English)
Summary Dental caries experience is a very common disease, which needs to be prevented even at children’s age. The aim of the retrospective, epidemiological, sectional study is to conduct a survey on teeth eruption and dental caries experience in Brno children and to compare the dental caries experience results with the results of countrywide surveys that were carried out in 2003 and 2006 in the CR (VÚS - Institute of Dental Research and ÚZIS - Institute of Health Information and Statistics of the CR), as well as with the results from chosen countries from the WHO database. The sample of the study is represented by 860 Brno children – 424 boys and 436 girls aged 1-15 years. To compare the dental caries experience in Brno children with this feature in children from the VÚS and ÚZIS in 2003 and 2006 and the international comparation, the DMF index per person was used. Brno children aged 1.00-15.99 achieved similar teeth eruption caries experience results as the results of the survey carried out by VÚS and ÚZIS, with the exception of the differences at the age of 7, 10 and 11 years.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:41