ŠTĚPÁNEK, Kamil. MEDIALIZOVANÝ KONFLIKT II. SPECIFIKA MEDIÁLNĚ VÝCHOVNÉ REFLEXE 2. SV. VÁLKY VE VÝUCE ZŠ (Specifics of Media Education Reflection on WW2 in Elementary School Classes). Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 26/2012/1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 26/2012, č.1, p. 114-122. ISSN 1211-6068.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name MEDIALIZOVANÝ KONFLIKT II. SPECIFIKA MEDIÁLNĚ VÝCHOVNÉ REFLEXE 2. SV. VÁLKY VE VÝUCE ZŠ
Name (in English) Specifics of Media Education Reflection on WW2 in Elementary School Classes
Authors ŠTĚPÁNEK, Kamil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 26/2012/1, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1211-6068.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061504
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English period of second world war; media-aided education; methodology of history; historian film; teaching history;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., učo 516. Changed: 18/2/2015 17:59.
Abstract
Předložený text představuje analytický úvod do mnohovrstevnatého tématu. Úvodní charakteristiku je nutno přisoudit i nereprezentativnímu vzorku uváděných příkladů. Zůstává však skutečností, že bohatost filmové produkce reflektující 2. světovou válku dnes představuje optikou oborové didaktiky dějepisu a mediální výchovy zdaleka nevyužitý potenciál. Nejedná se přitom pouze o pro pedagoga efektní téma - prostředek účinné motivace, ale v konečném důsledku inspiruje rovněž k promýšlení jak kulturně historických, didaktických konceptů, tak i metodické podpory.
Abstract (in English)
The present text presents research and analytical introduction into a multi-layer topic. The introductory characteristic is also to be attributed to a non-representative sample of mentioned examples. It remains a fact, though, that the richness of film production depicting World War II represents today – from the viewpoint of subject didactics of history and media education – a completely unexploited potential. It is not only an effective topic for a pedagogue – a means of effective motivation – but ultimately it also inspires to think over cultural and historical didactic concepts and methodological support.
PrintDisplayed: 20/8/2022 00:51