PAVLOVSKÁ, Marie, Zora SYSLOVÁ and Bohumíra ŠMAHELOVÁ. Dějiny předškolní pedagogiky (History of preprimary pedagogy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 79 pp. ISBN 978-80-210-5981-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dějiny předškolní pedagogiky
Name (in English) History of preprimary pedagogy
Authors PAVLOVSKÁ, Marie, Zora SYSLOVÁ and Bohumíra ŠMAHELOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 79 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5981-8
Keywords (in Czech) dějiny; předškolní pedagogika
Keywords in English history; preprimary pedagogy
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Monika Foltánová, učo 55307. Changed: 17. 4. 2013 12:39.
Abstract
Text Dějiny předškolní pedagogiky poskytuje stručný vhled do vývoje předškolního vzdělávání jednak v českých zemích, jednak v některých zemích Evropské unie. Je zde zachycen historický kontext pojetí dětství od pravěku do konce 20. století, dále jsou zde uvedeni významní myslitelé, kteří se zabývali dítětem a obdobím předškolního věku. Část textu je věnována tzv. reformnímu hnutí a alternativním pedagogickým směrům minulosti a současnosti. V závěru textu je uveden historický pohled na přípravné, ale i postgraduální vzdělávání předškolních pedagogů a na proměňující se cíle jednotlivých výchovných programů v uplynulých sto letech.
Abstract (in English)
Text History of preprimary pedagogy gives a brief view into a development of pre – school education in czech countries but also in some countries of Europian Union. It catches a historical kontext of conception of childhood from primeval age till the end of the 20 th century, then there are mentioned important thinkers who engaged in a child and a period of a pre- school age. Part of the text is dedicated to so – called reformatory motion and alternative pedagogical directions of the past and present. At the end of the text we mention a historical view on preparatory, but also a postgraduate education of a pre-school educationalist and on a changing aims of an individual educational programms in the last hundred years.
PrintDisplayed: 18. 5. 2022 23:03