ČUMOVÁ, Jana, Lenka JEDLIČKOVÁ, David POTĚŠIL, Ondrej ŠEDO, Karel STEJSKAL, Anna POTÁČOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL and Roman HÁJEK. Srovnávací proteomická analýza krevní plazmy pacientů s mnohočetným myelomem léčených režimy s bortezomibem (Comparative Plasma Proteomic Analysis of Patients with Multiple Myeloma Treated with Bortezomib-based Regimens). Klinická onkologie. Brno, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, vol. 25, No 1, p. 17-25. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Srovnávací proteomická analýza krevní plazmy pacientů s mnohočetným myelomem léčených režimy s bortezomibem
Name in Czech Srovnávací proteomická analýza krevní plazmy pacientů s mnohočetným myelomem léčených režimy s bortezomibem
Name (in English) Comparative Plasma Proteomic Analysis of Patients with Multiple Myeloma Treated with Bortezomib-based Regimens
Authors ČUMOVÁ, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka JEDLIČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), David POTĚŠIL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondrej ŠEDO (203 Czech Republic, belonging to the institution), Karel STEJSKAL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Anna POTÁČOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zbyněk ZDRÁHAL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Roman HÁJEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Klinická onkologie, Brno, Česká republika, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00057784
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) mnohočetný myelom; proteomika; elektroforéza gelová dvourozměrná; plazma; protein; bortezomib
Keywords in English multiple myeloma; proteomics; PAGE; plasma; protein; bortezomib
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D., učo 13589. Changed: 7/12/2012 08:18.
Abstract
Předmětem této práce byl výběr vhodné metody frakcionace krevní plazmy umožňující oddělení majoritních proteinů od nízkoabundantní proteinové frakce před následnou proteomickou analýzou pomocí dvourozměrné gelové elektroforézy (2-DE) s cílem zlepšit rozlišení 2-DE mapy a identifikaci proteinů hmotnostní spektrometrií. Materiál a metody: Nejprve bylo provedeno paralelní srovnání dvou metod frakcionace krevní plazmy (depleční kolona MARS vs Proteo-Miner) na souboru 10 vzorků. Na základě výsledků srovnávacích experimentů byla k analýze vzorků 18 pacientů nemocných mnohočetným myelomem a léčených režimy s bortezomibem použita frakcionační metoda ProteoMiner v kombinaci s 2-DE. Soubor pacientů byl rozdělen na dvě skupiny: skupina pacientů rezistentních na chemoterapii (9 pacientů – progrese onemocnění,stabilizace onemocnění) a skupina pacientů s pozitivní léčebnou odpovědí (9 pacientů – kompletní a parciální remise). Výsledky a závěr: Metoda ProteoMiner umožnila na 2-DE mapách signifikantně zvýšit počet proteinových spotů ve srovnání s imunodepleční metodou MARS (Multiple Affinity Removal System). Mezi skupinami pacientů chemorezistentních a pacientů citlivých na léčbu bortezomibem bylo pomocí analýzy obrazu 2-DE gelů zjištěno 15 rozdílových proteinových spotů, které byly analyzovány hmotnostní spektrometrií. V těchto spotech bylo identifikováno 10 proteinů. Sedm proteinů vykazovalo signifikantně nižší hladinu proteinu ve skupině chemosenzitivních pacientů (sérový amyloid P, fibrinogen – gama řetězec, retinol-vazebný protein 4, komplement faktor C4-A, apolipoprotein E, karboxypeptidáza N, komplement faktoru H – příbuzný protein 1) a 3 proteiny vykazovaly signifikantně vyšší hladinu proteinu nebo byly detekovány pouze ve skupině chemosenzitivních pacientů (sérová paraoxonáza 1,alfa-1-antitrypsin a komplement faktor B).
Abstract (in English)
The aim of this work was to select an appropriate pre-fractionation method of blood plasma prior to a subsequent proteomic analysis of low-abundant fraction of proteins by two dimensional gel electrophoresis (2-DE) and mass spectrometry to improve the resolution of 2-DE maps and protein identification. Materials and Methods: First, we compared two prefractionation methods MARS versus ProteoMiner) preceding 2-DE analysis using 10 blood plasma samples. Based on the results of the comparative experiments, low-abundant plasma protein fractions from 18 multiple myeloma patients treated with bortezomib were analyzed. Patients were divided into two groups: a group resistant to chemotherapy (9 patients – disease progression, stable disease) and a group with positive clinical response (9 patients – complete and partial remission). Results and Conclusion: Samples prefractioned by ProteoMiner method yielded 2-DE maps with a significantly increased number of detected protein spots, as compared to immunodepletion method MARS (Multiple Affinity Removal System). Between groups of chemoresistant and sensitive patients treated with bortezomib, 15 differently intense spots were revealed by image analysis. These spots were found to correspond to 10 proteins, as confirmed by mass spectrometry. Seven proteins had significantly lower protein level in the group of chemosensitive patients (serum amyloid P, fibrinogen – gamma chain, retinol-binding protein 4, complement factor C4-A, apolipoprotein E, carboxypeptidase N and complement factor H-related protein 1) and 3 proteins showed significantly higher levels of protein (or were only detected) in the group of chemosensitive patients (serum paraoxonase 1, alpha-1-antitrypsin and complement factor B).
Links
GAP304/10/1395, research and development projectName: Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
Investor: Czech Science Foundation
LC06027, research and development projectName: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Acronym: LC MGUS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, University Research Centre - Czech Myeloma Group
MSM0021622434, plan (intention)Name: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, From classic prognostic markers to clinical applications in selected pharmacogenomic and pharmacoproteomic projects in multiple myeloma and monoclonal gammapathies
PrintDisplayed: 27/6/2022 08:58