CERNEI, Natalia Vladimirovna, Ondřej ZÍTKA, Sylvie SKALÍČKOVÁ, Jaromír GUMULEC, Michal MASAŘÍK, Roman HRABEC, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Sarkosin v moči pacientů se zhoubným nádorem prostaty. Praktický lékař. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2012, roč. 92, č. 8, s. 444-448. ISSN 0032-6739.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sarkosin v moči pacientů se zhoubným nádorem prostaty
Název česky Sarkosin v moči pacientů se zhoubným nádorem prostaty
Název anglicky Sarkosin in the urine of patients diagnosed with prostate cancer
Autoři CERNEI, Natalia Vladimirovna (498 Moldavsko, garant), Ondřej ZÍTKA (203 Česká republika), Sylvie SKALÍČKOVÁ (203 Česká republika), Jaromír GUMULEC (203 Česká republika, domácí), Michal MASAŘÍK (203 Česká republika, domácí), Roman HRABEC (203 Česká republika, domácí), Vojtěch ADAM (203 Česká republika) a René KIZEK (203 Česká republika).
Vydání Praktický lékař, Praha, ČLS J. Ev. Purkyně, 2012, 0032-6739.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00061809
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky nádorové markery, rakovina prostaty, HPLC
Klíčová slova anglicky tumour marker; prostata cancer; high performance liquid chromatography (HPLC)
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 3. 1. 2013 00:23.
Anotace
Prostatický specifický antigen (PSA) představuje v současnosti nejdůležitější marker nádorových onemocnění prostaty, avšak patří mezi markery kde dochází k narušení integrity tkáně. Proto jsou hledány markery, pomocí kterých by bylo možné identifikovat karcinom prostaty pouhou analýzou moči. Jednou z látek,jejichž potenciál by se mohl v diagnostice karcinomu prostaty využít, je neproteinogenní aminokyselina sarkosin. Podle několika studií je sarkosin hodnocen jako výrazně lepší marker rozvijejících se nádorů prostaty než PSA, a proto bylo cílem této práce zavedení jednoduchého testu na hladinu sarkosinu v moči pacientů s diagnostikovaným zhoubným nádorem prostaty a zdravé kontrolní skupiny. Pro analýzu sarkosinu bylo použito celkem 55 vzorků mužské moči; 23 kontrolních vzorků a 32 vzorků od pacientů s rakovinou prostaty (z Urologické kliniky FN u sv. Anny). V této studii jsme potvrdili, že koncentrace sarkosinu u vzorků moči pactentů s diagnostikovaným zhoubným nádorem prostaty jsou detekovatelné [v rozmezí 120-1500 mikroM a pruměrnou koncentrací 505 mikroM). Koncentrace sarkosinu u zdravých osob byla pod limitem detekce této metody. Získané pozitivní výsledky naznačují, že detekce sarkosinu muže mít potencionální význam v diagnostice zhoubného nádoru prostaty.
Anotace anglicky
Prostate specific antigen (PSA) is currently the most important marker for prostate cancer, but still belongs to markers where is the necessity to disrupt damaged tissue. Therefore, markers, through which it would be possible to identify prostate cancer by analysis of urine are being looked for. Non-protein amino acid sarcosine is one of the substances whose potential could be used in the diagnosis of prostate cancer from urine. According to several studies, sarcosine is rated as significantly better marker of developing prostate cancer than PSA and therefore the aim of this study was to optimize a simple test for sarcosine in the urine of patients diagnosed with prostate cancer and healthy controls. For determ1nation of sarcosine, there were used 55 male urine semples, 23 controls and 32 patients. In this study, we confirmed that the concentration of sarcosine were determinable (within the range from 120 to 1500 microM with average of 505 microM in urine samples of patients diagnosed with prostate cancer. Sarcosine concentrations in healthy subjects were below detection limit of the method. The obtained positive results suggest that detection of sarcosine might have a potential in the diagnosis of prostate cencer.
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2022 04:34