CERNEI, Natalia Vladimirovna, Ondřej ZÍTKA, Sylvie SKALÍČKOVÁ, Jaromír GUMULEC, Michal MASAŘÍK, Roman HRABEC, Vojtěch ADAM and René KIZEK. Sarkosin v moči pacientů se zhoubným nádorem prostaty (Sarkosin in the urine of patients diagnosed with prostate cancer). Praktický lékař. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2012, vol. 92, No 8, p. 444-448. ISSN 0032-6739.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sarkosin v moči pacientů se zhoubným nádorem prostaty
Name in Czech Sarkosin v moči pacientů se zhoubným nádorem prostaty
Name (in English) Sarkosin in the urine of patients diagnosed with prostate cancer
Authors CERNEI, Natalia Vladimirovna (498 Republic of Moldova, guarantor), Ondřej ZÍTKA (203 Czech Republic), Sylvie SKALÍČKOVÁ (203 Czech Republic), Jaromír GUMULEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal MASAŘÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Roman HRABEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vojtěch ADAM (203 Czech Republic) and René KIZEK (203 Czech Republic).
Edition Praktický lékař, Praha, ČLS J. Ev. Purkyně, 2012, 0032-6739.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00061809
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) nádorové markery, rakovina prostaty, HPLC
Keywords in English tumour marker; prostata cancer; high performance liquid chromatography (HPLC)
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 3/1/2013 00:23.
Abstract
Prostatický specifický antigen (PSA) představuje v současnosti nejdůležitější marker nádorových onemocnění prostaty, avšak patří mezi markery kde dochází k narušení integrity tkáně. Proto jsou hledány markery, pomocí kterých by bylo možné identifikovat karcinom prostaty pouhou analýzou moči. Jednou z látek,jejichž potenciál by se mohl v diagnostice karcinomu prostaty využít, je neproteinogenní aminokyselina sarkosin. Podle několika studií je sarkosin hodnocen jako výrazně lepší marker rozvijejících se nádorů prostaty než PSA, a proto bylo cílem této práce zavedení jednoduchého testu na hladinu sarkosinu v moči pacientů s diagnostikovaným zhoubným nádorem prostaty a zdravé kontrolní skupiny. Pro analýzu sarkosinu bylo použito celkem 55 vzorků mužské moči; 23 kontrolních vzorků a 32 vzorků od pacientů s rakovinou prostaty (z Urologické kliniky FN u sv. Anny). V této studii jsme potvrdili, že koncentrace sarkosinu u vzorků moči pactentů s diagnostikovaným zhoubným nádorem prostaty jsou detekovatelné [v rozmezí 120-1500 mikroM a pruměrnou koncentrací 505 mikroM). Koncentrace sarkosinu u zdravých osob byla pod limitem detekce této metody. Získané pozitivní výsledky naznačují, že detekce sarkosinu muže mít potencionální význam v diagnostice zhoubného nádoru prostaty.
Abstract (in English)
Prostate specific antigen (PSA) is currently the most important marker for prostate cancer, but still belongs to markers where is the necessity to disrupt damaged tissue. Therefore, markers, through which it would be possible to identify prostate cancer by analysis of urine are being looked for. Non-protein amino acid sarcosine is one of the substances whose potential could be used in the diagnosis of prostate cancer from urine. According to several studies, sarcosine is rated as significantly better marker of developing prostate cancer than PSA and therefore the aim of this study was to optimize a simple test for sarcosine in the urine of patients diagnosed with prostate cancer and healthy controls. For determ1nation of sarcosine, there were used 55 male urine semples, 23 controls and 32 patients. In this study, we confirmed that the concentration of sarcosine were determinable (within the range from 120 to 1500 microM with average of 505 microM in urine samples of patients diagnosed with prostate cancer. Sarcosine concentrations in healthy subjects were below detection limit of the method. The obtained positive results suggest that detection of sarcosine might have a potential in the diagnosis of prostate cencer.
PrintDisplayed: 2/12/2022 05:07