DOLEŽALOVÁ, Lenka and Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou (Early Intervention in Children with Hearing Impairment and Children with Deafblindness). In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: MU, 2012. p. 115-137. ISBN 978-80-210-5880-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou
Name (in English) Early Intervention in Children with Hearing Impairment and Children with Deafblindness
Authors DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lenka HRICOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením, p. 115-137, 23 pp. 2012.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061830
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5880-4
Keywords (in Czech) raná intervence; raná péče; sluchové postižení; hluchoslepota; screening sluchu; včasná diagnostika; sociální služba; lékařská péče; rodiče; střediska rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením; sluchadla; kochleární implantace; Centrum kochleárních implantací u dětí
Keywords in English early intervention; early care; hearing impairment; deafblindness; screening of hearing; early diagnostic; social service; medical care; parents; centres of early care for families with children with hearing impairment
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Changed: 26/2/2013 20:52.
Abstract
Kapitola popisuje proces odhalování sluchového postižení u dítěte v raném věku, možnosti screeningu sluchu a aktuální nabídku služeb rané péče u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou v České republice. V kapitole jsou blíže charakterizovány náplň práce střediska rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením a střediska rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením. Cílem textu je poukázat na význam komplexní péče o jedince se sluchovým postižením a jejich rodiny již v raném věku dítěte.
Abstract (in English)
The chapter describes the process of early identification of hearing loss, possible ways of screening and the current offer of early intervention services for children with hearing loss and deafblindness in the Czech Republic. The chapter offers thorough information on the work of early intervention centres for families with children with hearing impairment and early intervention centres for families with children with visual impairment. The aim of the chapter is to highlight the importance of comprehensive care for persons with hearing impairment and their families as early as possible.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 1/10/2022 03:34