BAZALOVÁ, Barbora. Raná intervence u dětí s poruchami autistického spektra (Early Intervention for Children with Autism Spectrum Disorders). In Opatřilová, Dagmar, Nováková, Zita (eds.). Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 249-265. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5880-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Raná intervence u dětí s poruchami autistického spektra
Name (in English) Early Intervention for Children with Autism Spectrum Disorders
Authors BAZALOVÁ, Barbora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením, p. 249-265, 17 pp. 1. vydání, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061860
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5880-4
Keywords (in Czech) raná intervence; porucha autistického spektra; rodina; sociální služba; výzkumné šetření; poskytovatel; speciálně pedagogické centrum
Keywords in English early intervention; autism spectrum disorder; family; social service; research study; provider; early intervention centre
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 15. 4. 2013 14:45.
Abstract
V kapitole popisujeme situaci v oblasti rané intervence u dětí s poruchami autistického spektra a jejich rodin. Tato sociální služba není v České republice zatím nabízena v dostatečné míře. Výsledky výzkumných šetření prezentují stav ve sledovaných oblastech, jako jsou diagnostika, projevy poruch, spolupráce rodičů s neziskovým sektorem, oblast poskytovatelů rané intervence. Kvantitativní šetření jsou doplněna komentáři rodičů.
Abstract (in English)
The chapter describes the situation in the early intervention provision in children with autism spectrum disorders and their families. This social service is not offered sufficiently in the Czech Republic. The results of research studies present the situation in various areas such as diagnosis, symptoms of disorders, cooperation of parents with a non-profit sector, the area of early intervention providers. Quantitative surveys are supplemented by comments of the parents.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:54