BAZALOVÁ, Barbora. Interpretace výsledků a diskuse k šetření ve třídách s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra (Results Interpretation and Discussion of Research in Classes with Integrated Students with Autism Spectrum Disorders). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido, 2012. p. 236-252. ISBN 978-80-210-5941-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interpretace výsledků a diskuse k šetření ve třídách s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra
Name (in English) Results Interpretation and Discussion of Research in Classes with Integrated Students with Autism Spectrum Disorders
Authors BAZALOVÁ, Barbora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs, p. 236-252, 17 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061864
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5941-2
Keywords (in Czech) porucha autistického spektra; šetření; integrace
Keywords in English autism spectrum disorder; research; integration
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Changed: 6. 2. 2013 23:50.
Abstract
V příspěvku jsou představeny výsledky výzkumného šetření realizovaného ve třídách s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra v Jihomoravském kraji. Šetření se zaměřilo na zjištění situace v těchto třídách, uskutečněné modifikace a opatření, postoje pedagogů, projevy žáků a další faktory ovlivňující průběh edukace.
Abstract (in English)
The paper presents research result obtained in classes with students with autism spectrum disorders in the South Moravian Region. The focus was set on the situation in these classes, realized modifications, teachers’ opinions, students’ behaviour, and other factors influencing the educational process.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 02:49