Informační systém MU
SOUKOPOVÁ, Jana a Lenka FUROVÁ. Macroeconomc Implication of the Floods - a Case Study for the Regions of the Czech Republic. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 60, č. 7, s. 289-298. ISSN 1211-8516.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Macroeconomc Implication of the Floods - a Case Study for the Regions of the Czech Republic
Název česky Makroekonomické důsledky povodní - případová studie v krajích ČR
Autoři SOUKOPOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí) a Lenka FUROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2012, 1211-8516.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00061955
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky přírodní katastrofy; povodně; makroekonomický vliv; kraje; škody
Klíčová slova anglicky natural disaster; floods; macroeconomic impact; regions; damage
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., učo 22882. Změněno: 26. 11. 2012 14:10.
Anotace
Floods are natural events with extensive impact on property and life of affected people. They significantly came in 1997 into the life of Czech society and since then has caused damage almost 172 billion CZK. The paper focuses on the assessment of impact of floods from 1997 to 2010 on economic level of each region. The impact is assessed on basis of development of the basic macroeconomic indicators such as GDP and economic level of regions, change in fixed capital formation, sales of industrial products and unemployment. The basic idea is to show how much floods have influenced region’s economy and if it depends more on the amount of flood damages or nature of damage (structure within infrastructure). 13 regions of the Czech Republic except Prague were chosen for the analysis. Prague was excluded from the analysis because of its specific status (capital city and the region) and economic conditions among regions in the Czech Republic (higher GDP per capita than the national average).
Anotace česky
Povodně jsou přírodní jevy s rozsáhlým dopadem na majetek a život postižených lidí. V roce 1997 významně vstoupily do života české společnosti, a od té doby způsobily škodu téměř 172 miliard korun.Článek se zaměřuje na posouzení dopadu povodní 1997 - 2010 na ekonomickou úroveň krajů ČR. Dopad je posuzován na základě vývoje základních makroekonomických ukazatelů, jako je HDP, ekonomická úroveň kraje, změny fixního kapitálu a nezaměstnanost.Základní myšlenkou je ukázat, jak moc povodně ovlivnily ekonomiku krajů, zda změny makroekonomických ukazatelů závisí více na výši povodňových škod nebo na povaze škody. Pro analýzu bylo vybráno 13 krajů České republiky s výjimkou Prahy. Praha byla vyloučena z analýzy vzhledem ke svému zvláštnímu postavení (hlavní město a kraj) a specifickým ekonomickým podmínkám mezi kraji v České republice (vyšší HDP na obyvatele než je národní průměr).
Zobrazeno: 22. 1. 2022 19:37