ZEMAN, K., L. POHLUDKOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Simona LITTNEROVÁ, Roman MIKLÍK, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR and Jiří JARKOVSKÝ. Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání (Long-term prognosis of patients hospitalized with acute heart failure). Praktický lékař. 2012, vol. 92, No 8, p. 465-469. ISSN 0032-6739.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání
Name (in English) Long-term prognosis of patients hospitalized with acute heart failure
Authors ZEMAN, K. (203 Czech Republic), L. POHLUDKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor), L. NOVÁKOVÁ (203 Czech Republic), Ladislav DUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Simona LITTNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Roman MIKLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří PAŘENICA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jindřich ŠPINAR (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří JARKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praktický lékař, 2012, 0032-6739.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00057834
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) akutní srdeční selhání, prognóza, specializovaný ambulantní program, AHEAD
Keywords in English acute heart failure; prognosis; specialized ambulatory program; AHEAD
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 21. 11. 2012 14:58.
Abstract
Akutní srdeční selhání (ASS) je syndrom s nepříznivou prognózou, jehož prevalence neustále narůstá. Cílem naší práce je popsat charakteristiky, léčbu a prognózu pacientů hospitalizovaných pro tuto diagnózu v regionální nemocnici okresního typu a upozornit na výhody zvýšeného dohledu a edukace těchto nemocných časně po propuštění z nemocnice. Pacienti a metodika: V období 1/2007 až 5/2009 (tj. 29 měsíců) bylo hospitalizováno v nemocnici ve Frýdku-Místku celkem 752 pacientů s diagnózou ASS. Část sledovaných byla v daném období se stejnou diagnózu rehospitalizována, a to 2–6krát. Data byla sbírána lékaři do Národního registru akutního srdečního selhání AHEAD, systematické řazení pacientů se srdečním selháním bylo prováděno na základě Doporučení ČKS pro akutní srdeční selhání (verze 2005). Statistickou analýzu jsme provedli ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz MU Brno. Výsledky: ASS tvoří na interním oddělení naší nemocnice cca 9 % všech hospitalizací. V dané spádové oblasti to představuje přibližně 245 hospitalizací na 100 000 obyvatel/rok. Medián doby hospitalizace pro ASS byl u nás ve sledovaném období 6,5 dne. Většinou se jednalo o polymorbidní nemocné vyššího věku s mediánem 77,5 let. Celkem 30 % hospitalizovaných bylo při propuštění nesoběstačných, 5 % bylo dále hospitalizováno v léčebně dlouhodobě nemocných, 8,6 % pacientů bylo přeloženo do kardiocentra, 70 % hospitalizovaných bylo propuštěno domů. 18 % sledovaných bylo alespoň jednou ve sledovaném období rehospitalizováno pro ASS. Hospitalizační mortalita byla 14,4 %, třicetidenní mortalita byla 16,8 %. Jednoleté přežití bylo 70,3 % a dvouleté přežití 54,9 %. Závěr: V předložené práci potvrzujeme nepříznivou prognózu hospitalizovaných se syndromem ASS. Povaha onemocnění přináší nutnost pochopení a zvládnutí léčebných opatření pacientem i jeho nejbližšími. Naší snahou je zlepšit prognózu a kvalitu života nemocných a omezit nutnost rehospitalizací. Zavedení komplexních ambulantních ošetřovatelských programů pro nemocné se srdečním selháním vidíme jako krok významně zlepšující péči o naše nemocné, který zároveň snižuje náklady na nákladnou opakovanou hospitalizační léčbu srdečního selhání.
Abstract (in English)
Acute heart failure (AHF) is a syndrome with poor prognosis and rising prevalence. The aim of our work is to describe the characteristics, treatment and prognosis of patients hospitalized with the diagnosis of AHF in the regional hospital and to highlight the benefits of increased supervision and education of these patients early after a hospital discharge. Patients and Methods: 752 patients were hospitalized because of AHF in the Hospital Frydek-Mistek from 1/2007 to 5/2009 (29 months). A part of them was re-admitted for the same diagnosis during the period for two to six times. Data were collected by physicians using the National Register of Acute Heart Failure (AHEAD); a systematic classification of patients with AHF was based on the Czech Society of Cardiologys Recommendation for diagnosis and treatment of acute heart failure (the 2005 version). The statistical analysis was performed in collaboration with the Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Brno. Results: AHF comprises about 9% of all hospitalizations at the Internal Department of the hospital. It represents about 245 hospitalizations per 100,000 inhabitants/year. Median duration of hospitalization for AHF was 6.5 days. Most of the patients had more comorbidities and were elderly; median of age was 77.5 years. A total of 30% patients were not self-sufficient at discharge, 5% of them required hospitalization in hospices, 8.6% required translation to cardiocentre, 70% of patients were discharged home. 18% of patients were re-admitted for AHF at least once in the period. In-hospital mortality was 14.4, total thirty-day mortality was 16.8%. Overall one-year survival rate reached 70.3% and two-year survival rate 54.9%. Conclusion: The data presented above confirm the poor prognosis of patients hospitalized with AHF syndrome. The nature of the disease makes it necessary to understand and manage therapeutic measures by patients and their close relatives. Our goal is to improve the prognosis and quality of life of patients and reduce the need for re-hospitalizations. We consider establishing comprehensive outpatient nursing programs for patients with heart failure as an important step that significantly improves care for the patients and also reduces costs for the repeated AHF treatment.
Links
GD102/09/H083, research and development projectName: Informační technologie v biomedicínském inženýrství
Investor: Czech Science Foundation
MUNI/A/0828/2011, interní kód MUName: Matematické a statistické modely v hodnocení výsledků programů screeningu zhoubných nádorů (Acronym: SCREENMOD)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 14:13