ZEMAN, K., L. POHLUDKOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Simona LITTNEROVÁ, Roman MIKLÍK, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR a Jiří JARKOVSKÝ. Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Praktický lékař. 2012, roč. 92, č. 8, s. 465-469. ISSN 0032-6739.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání
Název anglicky Long-term prognosis of patients hospitalized with acute heart failure
Autoři ZEMAN, K. (203 Česká republika), L. POHLUDKOVÁ (203 Česká republika, garant), L. NOVÁKOVÁ (203 Česká republika), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí), Simona LITTNEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Roman MIKLÍK (203 Česká republika, domácí), Jiří PAŘENICA (203 Česká republika, domácí), Jindřich ŠPINAR (203 Česká republika, domácí) a Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praktický lékař, 2012, 0032-6739.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00057834
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky akutní srdeční selhání, prognóza, specializovaný ambulantní program, AHEAD
Klíčová slova anglicky acute heart failure; prognosis; specialized ambulatory program; AHEAD
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 21. 11. 2012 14:58.
Anotace
Akutní srdeční selhání (ASS) je syndrom s nepříznivou prognózou, jehož prevalence neustále narůstá. Cílem naší práce je popsat charakteristiky, léčbu a prognózu pacientů hospitalizovaných pro tuto diagnózu v regionální nemocnici okresního typu a upozornit na výhody zvýšeného dohledu a edukace těchto nemocných časně po propuštění z nemocnice. Pacienti a metodika: V období 1/2007 až 5/2009 (tj. 29 měsíců) bylo hospitalizováno v nemocnici ve Frýdku-Místku celkem 752 pacientů s diagnózou ASS. Část sledovaných byla v daném období se stejnou diagnózu rehospitalizována, a to 2–6krát. Data byla sbírána lékaři do Národního registru akutního srdečního selhání AHEAD, systematické řazení pacientů se srdečním selháním bylo prováděno na základě Doporučení ČKS pro akutní srdeční selhání (verze 2005). Statistickou analýzu jsme provedli ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz MU Brno. Výsledky: ASS tvoří na interním oddělení naší nemocnice cca 9 % všech hospitalizací. V dané spádové oblasti to představuje přibližně 245 hospitalizací na 100 000 obyvatel/rok. Medián doby hospitalizace pro ASS byl u nás ve sledovaném období 6,5 dne. Většinou se jednalo o polymorbidní nemocné vyššího věku s mediánem 77,5 let. Celkem 30 % hospitalizovaných bylo při propuštění nesoběstačných, 5 % bylo dále hospitalizováno v léčebně dlouhodobě nemocných, 8,6 % pacientů bylo přeloženo do kardiocentra, 70 % hospitalizovaných bylo propuštěno domů. 18 % sledovaných bylo alespoň jednou ve sledovaném období rehospitalizováno pro ASS. Hospitalizační mortalita byla 14,4 %, třicetidenní mortalita byla 16,8 %. Jednoleté přežití bylo 70,3 % a dvouleté přežití 54,9 %. Závěr: V předložené práci potvrzujeme nepříznivou prognózu hospitalizovaných se syndromem ASS. Povaha onemocnění přináší nutnost pochopení a zvládnutí léčebných opatření pacientem i jeho nejbližšími. Naší snahou je zlepšit prognózu a kvalitu života nemocných a omezit nutnost rehospitalizací. Zavedení komplexních ambulantních ošetřovatelských programů pro nemocné se srdečním selháním vidíme jako krok významně zlepšující péči o naše nemocné, který zároveň snižuje náklady na nákladnou opakovanou hospitalizační léčbu srdečního selhání.
Anotace anglicky
Acute heart failure (AHF) is a syndrome with poor prognosis and rising prevalence. The aim of our work is to describe the characteristics, treatment and prognosis of patients hospitalized with the diagnosis of AHF in the regional hospital and to highlight the benefits of increased supervision and education of these patients early after a hospital discharge. Patients and Methods: 752 patients were hospitalized because of AHF in the Hospital Frydek-Mistek from 1/2007 to 5/2009 (29 months). A part of them was re-admitted for the same diagnosis during the period for two to six times. Data were collected by physicians using the National Register of Acute Heart Failure (AHEAD); a systematic classification of patients with AHF was based on the Czech Society of Cardiologys Recommendation for diagnosis and treatment of acute heart failure (the 2005 version). The statistical analysis was performed in collaboration with the Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Brno. Results: AHF comprises about 9% of all hospitalizations at the Internal Department of the hospital. It represents about 245 hospitalizations per 100,000 inhabitants/year. Median duration of hospitalization for AHF was 6.5 days. Most of the patients had more comorbidities and were elderly; median of age was 77.5 years. A total of 30% patients were not self-sufficient at discharge, 5% of them required hospitalization in hospices, 8.6% required translation to cardiocentre, 70% of patients were discharged home. 18% of patients were re-admitted for AHF at least once in the period. In-hospital mortality was 14.4, total thirty-day mortality was 16.8%. Overall one-year survival rate reached 70.3% and two-year survival rate 54.9%. Conclusion: The data presented above confirm the poor prognosis of patients hospitalized with AHF syndrome. The nature of the disease makes it necessary to understand and manage therapeutic measures by patients and their close relatives. Our goal is to improve the prognosis and quality of life of patients and reduce the need for re-hospitalizations. We consider establishing comprehensive outpatient nursing programs for patients with heart failure as an important step that significantly improves care for the patients and also reduces costs for the repeated AHF treatment.
Návaznosti
GD102/09/H083, projekt VaVNázev: Informační technologie v biomedicínském inženýrství
Investor: Grantová agentura ČR, Doktorské granty
MUNI/A/0828/2011, interní kód MUNázev: Matematické a statistické modely v hodnocení výsledků programů screeningu zhoubných nádorů (Akronym: SCREENMOD)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 16. 1. 2022 10:48