SLAVÍK, Jan and Tomáš JANÍK. Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení (Quality of Instruction: Content-focused approach to research into teaching and learning). Pedagogika. 2012, vol. 62, No 3, p. 262-286. ISSN 0031-3815.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení
Name in Czech Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení
Name (in English) Quality of Instruction: Content-focused approach to research into teaching and learning
Authors SLAVÍK, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš JANÍK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pedagogika, 2012, 0031-3815.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00057843
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) didaktická transformace obsahu; didaktická znalost obsahu; kvalita výuky; obsahově zaměřený přístup; výzkum
Keywords in English content transformation; pedagogical content knowledge; quality of instruciton; content-focused approach; research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., učo 17210. Changed: 25. 11. 2012 13:38.
Abstract
Studie přistupuje ke kvalitě výuky z hlediska obsahově zaměřeného přístupu v didaktice v návaznosti na programovou řadu článků autorů publikovaných v Pedagogice od r. 2005. Jejím cílem je poskytnout ucelený pohled na teoretická východiska obsahově zaměřeného přístupu ke kvalitě výuky. Cesty ke kvalitě zde jsou chápány jako prostředek profesionalizace učitelů a zvyšování intelektuální náročnosti jejich přípravy založené na spojování teorie s praxí. Studie vychází z kritiky těch pedagogických přístupů k výuce a k jejímu hodnocení, které opomíjejí obsahovou složku vzdělávání. Obsahově zaměřený přístup ke kvalitě výuky vyzdvihuje dynamiku procesu transformace obsahu ve výuce a klade důraz na jasnost, strukturaci a přístupnost obsahu pro žáky jako měřítka kvality výuky. Smyslem hodnocení kvality výuky je možnost jejího zlepšování na základě výběru relativně nejkvalitnější alternativy (alterace) k reálné situaci výuky. Ke zdůvodňování výběru alterace musí mít didaktika a učitelé k dispozici analytický a terminologický aparát, který umožňuje popsat, analyzovat i hodnotit situace výuky. Jeho jádrem jsou dvě klíčové kategorie: didaktická znalost obsahu a didaktická transformace obsahu. Základem pro didaktickou analýzu obsahově chápané kvality výuky jsou transformace mezi subjektivní, intersubjektivní a objektivní existencí obsahu. Jejich analýza vychází z předpokladu, že činnost žáka při práci s učební úlohou směřuje k abstrakcím a zvládání pojmů a činností v kontextu určitého oboru. Tento proces je vysvětlován na příkladech, protože obsahově zaměřený přístup směřuje k operacionalizaci teorie do empiricko-výzkumné anebo hospitační reflektivní praxe. Studie na základě teoretického zdůvodňování navrhuje programové teze empiricko-výzkumného a profesionalizačního programu v didaktice, které směřují k překonávání problémů těch koncepcí zvyšování kvality výuky, které nemají dostatečný ohled na vzdělávací obsah.
Abstract (in English)
This study approaches the quality of instruction from the content-focused didactics point of view and follows a series of our articles published in Pedagogika since 2005. It aims to provide a comprehensive overview of the theoretical background of content-focused approach to the quality of instruction. We understand the pursuit of quality as a means for teacher professionalization and for making pre-service teacher education, based on connecting theory and practice, more intellectually challenging. The study proceeds from the criticism of such pedagogical approaches to instruction that neglect the content dimension of education. The content-focused approach to the quality of instruction emphasizes the dynamics of the process of content transformation in teaching and learning and stresses clarity, structure and manageability of content for students as a measure of quality. The reason for evaluation of quality lies in the possibility of its improvement through the choice of the relatively best alternative (alteration) to the situation as it happened in reality. For justifying the choice of the alternative, didactics and also the teachers themselves must have an analytical and terminological apparatus at their disposal that would enable them to describe, analyze, and also evaluate teaching and learning situations. There are two categories at the core of this apparatus: pedagogical content knowledge and pedagogical transformation of content. The basis for didactical analysis of instruction from the content-focused point of view is constituted by transformations between subjective, intersubjective, and objective existence of content. An analysis of such transformations proceeds from the presupposition that the activity of a pupil when working on a learning task is directed towards abstractions and mastering concepts in the context of a specific subject.
Links
GAP407/11/0262, research and development projectName: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 5. 12. 2021 22:06