KUČERA, Dalibor. Moderní psychologie: Vývoj psychologické vědy na počátku 21. století (Modern Psychology: Development of Psychological Science at the Beginning of the 21st Century). In Dalibor Kučera. Psychology Now! 2012: Sborník výzkumů a referátů ze semináře Moderní psychologie. Praha: Gymnázium Omská, 2012. p. 49-62. ISBN 978-80-260-2280-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moderní psychologie: Vývoj psychologické vědy na počátku 21. století
Name (in English) Modern Psychology: Development of Psychological Science at the Beginning of the 21st Century
Authors KUČERA, Dalibor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Psychology Now! 2012: Sborník výzkumů a referátů ze semináře Moderní psychologie, p. 49-62, 14 pp. 2012.
Publisher Gymnázium Omská
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00062087
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-260-2280-0
Keywords (in Czech) psychologie; moderní; věda; vývoj; proudy; výzkum
Keywords in English psychology; modern; science; development; approaches; research
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., učo 365346. Changed: 11/4/2013 21:54.
Abstract
Od doby svého vzniku urazila psychologie v mnoha ohledech velký kus cesty, který je možné přirovnat k rozvoji těch nejprogresivnějších věd, jakými jsou například chemie, biologie nebo medicína. Možná je to tím, že se v řadě svých disciplín právě k takovýmto vědám těsně přimkla, využila jejich postupů, případně se s nimi spojila v oborech zcela nových. Odhlédneme-li však od těchto případů, nalezneme v současné psychologii i zcela opačnou orientaci; řadu stagnujících a zakonzervovaných přístupů, které se víceméně rutinně udržují, bez větší šance na jakýkoliv rozvoj či vědeckou perspektivu. Jaká tedy je moderní psychologie, kam směřuje a čím přispívá do světa vědeckého poznání? V následujícím textu se pokusíme tyto otázky podrobněji rozpracovat a poskytnout tak základní pohled na stav současné psychologické vědy. Pro přehlednost je článek rozdělný do dvou oddílů; první část je věnována teoretickému pohledu na psychologii, na její strukturu a vymezení, část druhá se pak zaměřuje na její aktuální vědecký a výzkumný profil. V této souvislosti bude představen také původní výzkum zaměřený na analýzu vzorku odborných psychologických periodik, včetně přehledu výsledků a jejich interpretace.
Abstract (in English)
Since its establishment, psychology has made a significant progress in many of its areas, one comparable to that of the most advanced natural sciences, such as chemistry, biology, or medicine. It might be because of the fact that some psychological disciplines have come closer to such sciences, drawing on their methods, sometimes even merging with them to create brand new scientific fields. However, disregarding such instances, an utterly contradictory orientation can be found in contemporary psychology, i.e. a number of stagnant and conservative approaches that have neither any chance of development nor do they offer any scientific prospects. What, then, is the nature of modern psychology, where does it aim to go, and how does it contribute to the modern scientific knowledge? The following article aims to elaborate on these questions and to present a basic view of the current psychological science. With regard to its clarity, the text has been divided into two sections. The first one deals with a theoretical view of psychology, its structure and definition, whereas the second part focuses on its current scientific and research profile. Furthermore, an original research analysing a sample of academic psychological periodicals, including an overview of the research results and their interpretation, is presented.
PrintDisplayed: 28/3/2023 14:51