PITNER, Tomáš a Renate MOTSCHNIG. Hodnocení ve výuce zaměřené na člověka. In Přístupy k evaluaci eLearningu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 143-161. 1. ISBN 978-80-7464-121-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení ve výuce zaměřené na člověka
Název anglicky Assessment in the Person-centered Learning
Autoři PITNER, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) a Renate MOTSCHNIG (40 Rakousko).
Vydání 1. vyd. Ostrava, Přístupy k evaluaci eLearningu, od s. 143-161, 19 s. 1. 2012.
Nakladatel Ostravská univerzita v Ostravě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14330/12:00062194
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-7464-121-3
Klíčová slova česky přístup orientovaný na člověka; elektronicky podporovaná výuka
Klíčová slova anglicky person-centered approach; e-learning
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., učo 94. Změněno: 12. 4. 2013 11:27.
Anotace
Elektronicky podporované vzdělávání zaměřené na studenta Person-centered eLearning, ve smyslu Person-centered Technology-enhanced Learning PCeL, je aplikací původně psychologického přístupu orientovaného na člověka Person-centered Approach, vyvinutého C. Rogersem, do oblasti výuky podporované technologiemi. Kapitola se zaměřuje na specifické rysy hodnocení takové výuky, kde studující vstupuje do výukového procesu nejen v roli příjemce, ale i spolutvůrce, a to včetně společného definování autentických výukových cílů. Z pohledu hodnocení jsou pak procesy výuky, či přesněji učení se, včetně růstu osobnosti, srovnatelně hodnotné jako její čistě kognitivní výsledky. Do popředí vystupují metody sebehodnocení (self assessment), hodnocení členy týmu (peer evaluation) a kvalitní zpětná vazba učiteli, který řídí kurz. Hodnocení studentů PCeL a učitele PCeL jsou proto dvě strany téže mince a používají se pro ně podobné nástroje. Kapitola prezentuje především zkušenosti ze dvou pracovišť – z Masarykovy univerzity v Brně a z Vídeňské univerzity), kde byla řada konceptů a technik hodnocení vyvinuta, ověřena a výsledky publikovány.
Anotace anglicky
Electronically supported learning focused on student (Person-centered e-learning) is an application of psychological approach originally oriented to person Person-Centered Approach, developed by C. Rogers, in the field of teaching supported by technology. Chapter focuses on the evaluation of specific features such teaching, where students enter the learning process not only as beneficiaries but also as co, including a common definition of authentic learning objectives. From the perspective of the evaluation processes of teaching, learning, or more precisely, including the growth of personality, equally valuable as its purely cognitive outcomes. To stand out methods of self-evaluation (self assessment), evaluation team members (peer evaluation) and quality teachers feedback that controls the rate. Assessment of students and teachers PCeL PCeL are thus two sides of the same coin and are used for them similar tools. Especially chapter presents experience from two workplaces - from Masaryk University in Brno and Vienna University), where a number of concepts and techniques developed, tested and the results published.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:51