PITNER, Tomáš and Renate MOTSCHNIG. Hodnocení ve výuce zaměřené na člověka (Assessment in the Person-centered Learning). In Přístupy k evaluaci eLearningu. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. p. 143-161. 1. ISBN 978-80-7464-121-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení ve výuce zaměřené na člověka
Name (in English) Assessment in the Person-centered Learning
Authors PITNER, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Renate MOTSCHNIG (40 Austria).
Edition 1. vyd. Ostrava, Přístupy k evaluaci eLearningu, p. 143-161, 19 pp. 1. 2012.
Publisher Ostravská univerzita v Ostravě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14330/12:00062194
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-7464-121-3
Keywords (in Czech) přístup orientovaný na člověka; elektronicky podporovaná výuka
Keywords in English person-centered approach; e-learning
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., učo 94. Changed: 12. 4. 2013 11:27.
Abstract
Elektronicky podporované vzdělávání zaměřené na studenta Person-centered eLearning, ve smyslu Person-centered Technology-enhanced Learning PCeL, je aplikací původně psychologického přístupu orientovaného na člověka Person-centered Approach, vyvinutého C. Rogersem, do oblasti výuky podporované technologiemi. Kapitola se zaměřuje na specifické rysy hodnocení takové výuky, kde studující vstupuje do výukového procesu nejen v roli příjemce, ale i spolutvůrce, a to včetně společného definování autentických výukových cílů. Z pohledu hodnocení jsou pak procesy výuky, či přesněji učení se, včetně růstu osobnosti, srovnatelně hodnotné jako její čistě kognitivní výsledky. Do popředí vystupují metody sebehodnocení (self assessment), hodnocení členy týmu (peer evaluation) a kvalitní zpětná vazba učiteli, který řídí kurz. Hodnocení studentů PCeL a učitele PCeL jsou proto dvě strany téže mince a používají se pro ně podobné nástroje. Kapitola prezentuje především zkušenosti ze dvou pracovišť – z Masarykovy univerzity v Brně a z Vídeňské univerzity), kde byla řada konceptů a technik hodnocení vyvinuta, ověřena a výsledky publikovány.
Abstract (in English)
Electronically supported learning focused on student (Person-centered e-learning) is an application of psychological approach originally oriented to person Person-Centered Approach, developed by C. Rogers, in the field of teaching supported by technology. Chapter focuses on the evaluation of specific features such teaching, where students enter the learning process not only as beneficiaries but also as co, including a common definition of authentic learning objectives. From the perspective of the evaluation processes of teaching, learning, or more precisely, including the growth of personality, equally valuable as its purely cognitive outcomes. To stand out methods of self-evaluation (self assessment), evaluation team members (peer evaluation) and quality teachers feedback that controls the rate. Assessment of students and teachers PCeL PCeL are thus two sides of the same coin and are used for them similar tools. Especially chapter presents experience from two workplaces - from Masaryk University in Brno and Vienna University), where a number of concepts and techniques developed, tested and the results published.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 11:06