JANČÁŘ, Luděk and Irena JANČÁŘOVÁ. Speciální úlohy v laboratorním cvičení z analytické chemie (Special exercises in laboratory practices from analytical chemistry). In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava: Trnavská univerzita, 2012. p. 108-113. ISBN 978-80-8082-541-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Speciální úlohy v laboratorním cvičení z analytické chemie
Name in Czech Speciální úlohy v laboratorním cvičení z analytické chemie
Name (in English) Special exercises in laboratory practices from analytical chemistry
Authors JANČÁŘ, Luděk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Irena JANČÁŘOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Trnava, Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied, p. 108-113, 6 pp. 2012.
Publisher Trnavská univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10406 Analytical chemistry
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062323
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-8082-541-6
Keywords (in Czech) analytická chemie; optimalizace podmínek; odměrná analýza; instrumentální metody; laboratorní úlohy
Keywords in English analytical chemistry; conditions optimization; volumetry; instrumental methods; laboratory exercises
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc., učo 1692. Changed: 6/3/2013 10:35.
Abstract
Byly zkoumány obsahy vybraných chemických látek (potravinářská barviva, chinin, chloridy, titrovatelné kyseliny, vinná kyselina, octová kyselina, askorbová kyselina atd.) v potravinách a léčivech: nápoje (sirupy, minerální vody, tonic, fruko, mléko, ocet, víno), cukrovinky, čokoláda, med, mouka, tuky, oleje, máslo, špenát, réva vinná, vitaminy, léky atd. Byly použity metody analýzy ekonomických ukazatelů (dostupnost vzorků, cena chemikálií a přístrojového vybavení) a experimentální časové náročnosti a metody chemického výzkumu chemometrickými metodami (optimalizace podmínek stanovení, časové závislosti). Výstupem bylo vytvoření řady experimentálních postupů a metod stanovení výše uvedených komponent, využívajících klasické chemické (odměrná analýza) i instrumentální analytické (optické, elektrochemické) metody.
Abstract (in English)
The contents of chosen chemical substances (food dyes, quinine, chlorides, titratable acids, tartaric acid, acetic acid, ascorbic acid etc.) in food and medicines: beverages (syrups, mineral waters, tonic, milk, vinegar, wine), sweets, chocolate, honey, meal, fats, oils, butter, spinach, vine, vitamins, drugs etc. were researched. The methods of analysis of economical parameters (availability of samples, price of chemicals and apparatus) and experimental time difficulty and methods of chemical research using chemometric methods (optimalizations of conditions of determination, time dependences) were used. As the output a lot of experimental procedures and methods of determination of above mentioned components, using the classical chemical methods (volumetry) and instrumental analytical methods (optical, electrochemical), were created.
PrintDisplayed: 2/4/2023 14:04