HRBÁČEK, Jiří, Jiří STRACH and Martin KUČERA. Studijní a výukové opory s vnitřní inteligencí (Study and teaching support with internal intelligence). In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2012. p. 53-55. ISBN 978-80-7435-175-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studijní a výukové opory s vnitřní inteligencí
Name (in English) Study and teaching support with internal intelligence
Authors HRBÁČEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří STRACH (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin KUČERA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Hradec Králové, Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, p. 53-55, 3 pp. 2012.
Publisher Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062334
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7435-175-4
ISSN 1214-0554
Keywords in English Study support with internal intelligence;dynamic learning support connected to external systems
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Changed: 28. 3. 2013 10:02.
Abstract
Již delší dobu se zabýváme výzkumem možností tvorby a vývojem základních částí studijních opor s vnitřní inteligencí, ke kterým jsou přímo připojeny externí systémy. Poslední tři kvalaitativní výzkumná šetření, která proběhla v posledníct dvou letech byla zaměřena na vliv externích systémů připojených přímo k Flash animacím na motivaci žáků s tudentů ke studiu a procvičování látky. Výzkum byl prováděn na základní škole a s žáky s LM retardací. Výzkumná šetření prokázala, že uvedené systémy přináší mnoho pozitivního s ohledem na názornost výuky i pozitivně působí na motivaci studentů ke studiu. Podle požadavků pedagoga mohou znemožnit studentovi vynechat, nebo neprovést kompletně a správně praktické činnosti spojené se studiem, což pozitivně přispívá k efektivitě studia.
Abstract (in English)
It has long been engaged in research into the creation and development of basic study supports parts of inner intelligence, which are directly connected to external systems. The last three kvalaitativní research investigation, which took place in posledníct two years focused on the influence of external devices connected directly to the Flash animation on the motivation of pupils with tudentů to study and practice materials. The research was conducted at a primary school as pupils with LM retardation. Research investigations have shown that these systems bring many positive changes with regard to the clarity of teaching and positive effect on students' motivation to study. As required by the teacher can prevent students skip or not to perform properly and completely practical activities associated with the study, which positively contributes to the efficiency study.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:46