MILÉŘ, Tomáš. Biouhel a globální změna klimatu (Biochar and global climate change). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Biouhel a globální změna klimatu
Name (in English) Biochar and global climate change
Authors MILÉŘ, Tomáš.
Edition 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 30304 Public and environmental health
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) biouhel, globální změna klimatu, geoinženýrství, koloběh uhlíku, sekvestrace uhlíku
Keywords in English biochar, global climate change, geoengineering, carbon cycle, carbon sequestration
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 21. 2. 2013 10:28.
Abstract
Vyžádaná přednáška na semináři v Hostětíně v rámci projektu Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213) Anotace: Antropogenní změna klimatu se projevuje stále intenzivnějšími extrémy počasí, zrychleným táním arktického ledu, růstem hladiny oceánů a disturbancemi ekosystémů. Je možné, že již byly překročeny významné body zvratu klimatického systému a pozitivní zpětné vazby způsobí náhlou změnu klimatu během 21. století. Vědci proto zkoumají metody, jak zabránit posunu klimatu do horkého stavu. Jednou z možností je aktivní odčerpávání uhlíku z atmosféry a jeho ukládání do půdy ve formě zuhelnatělé biomasy (biouhel). Tato metoda zároveň zlepšuje kvalitu půd a zabraňuje eutrofizaci, řeší tak více globálních problémů najednou.
Abstract (in English)
Anthropogenic climate change has been causing more intense extreme weather, accelerated melting of Arctic ice, rising sea levels and disturbances of ecosystems. It may already have been exceeded significant climate system tipping points and positive feedbacks will drive abrupt climate change during the 21st century. Scientists explore ways to avoid the shifting global climate in the hot state. One possibility is the active removal of carbon from the atmosphere and storing carbon in the soil in the form of charred biomass (biochar). This method also improves the quality of soil and prevents eutrophication, thus addresses and more global problems.
PrintDisplayed: 28. 9. 2022 02:39