MILÉŘ, Tomáš. Meteorologie a klima ve výuce fyzice na základní škole. Univerzita Palackého, 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Meteorologie a klima ve výuce fyzice na základní škole
Authors MILÉŘ, Tomáš.
Edition 2012.
Publisher Univerzita Palackého
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) fyzika, didaktika, klimatická gramotnost, vzdělávání, kurikulum, pracovní listy
Keywords in English physics, didactics, climate literacy, education, curriculum, worksheets
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 8. 10. 2015 16:14.
Abstract
Disertační práce se zabývá problematikou začlenění tématu meteorologie a klimatu do výuky na 2. stupni základních škol s důrazem na fyzikální obsah vzdělávání. V úvodní části jsou diskutovány problematické pojmy a shrnut stav vědeckého poznání o změně klimatu. Dále je analyzován stav vzdělávání o klimatu ve světě a v ČR. Diskutován je koncept klimatické gramotnosti, miskoncepce o počasí, klimatu a změně klimatu, cíle vzdělávání a vymezení výuky o klimatu ve vzdělávacích standardech. Na základě analýzy obsahu mezioborové vědy o klimatu a jejímu postavení v systému věd byla navržena transformace vědy o klimatu do didaktického systému v rámci přírodovědných předmětů a integrované přírodovědy se zvláštním zaměřením na fyzikální témata. V rámci práce byl proveden výzkum znalostí českých učitelů o klimatickém systému. Bylo navrženo kurikulum pro výuku meteorologie a klimatu na 2. stupni základnách škol. Práce obsahuje také vzorové fyzikálně zaměřené školní aktivity k výuce meteorologie a klimatu. Pracovní listy k těmto aktivitám jsou v obrazové příloze disertační práce.
Abstract (in English)
This doctoral thesis deals with the integration of meteorology and climate theme into the upper primary school curriculum with an emphasis on physical content of education. In the first part we discuss a problematic terminology and summarize the state of the scientific knowledge of climate change. Furthermore, we analyze the state of education about the climate in the world and in the Czech Republic. We discuss the concept of climate literacy, misconceptions in weather, climate and climate change, defining the objectives of education and investigate the content of climate theme in the educational standards. Based on the analysis of the content of interdisciplinary climate science and its position in the system of sciences we propose a transformation of climate science system into the didactic system of school subjects with a special focus on physical issues. In the frame of this thesis we conducted a reseach on teachers' understanding of the climate system. We designed an extended upper primary school curriculum for teaching meteorology and climate. We also developed a set of sample school activities for meteorology and climate education. The document also contains a set of printable worksheets at the annex.
PrintDisplayed: 6. 10. 2022 10:08