KYLOUŠKOVÁ, Hana. Diferencované čtení v cizím jazyce (Differentiated reading in a foreign language). In Grenarová, R., Vítková, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 126-141. ISBN 978-80-210-6024-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Diferencované čtení v cizím jazyce
Name in Czech Diferencované čtení v cizím jazyce
Name (in English) Differentiated reading in a foreign language
Authors KYLOUŠKOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Grenarová, R., Vítková, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu, p. 126-141, 16 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062441
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6024-1
Keywords (in Czech) speciální vzdělávací potřeby; výuka cizích jazyků; diferencované čtení
Keywords in English special educational needs; foreign teaching; differentiated reading
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D., učo 1065. Changed: 22. 1. 2013 19:40.
Abstract
Kapitola se věnuje čtení s porozuměním, které je neoddělitelnou součástí procesu osvojování cizího jazyka, neboť se podílí na rozvoji komunikační kompetence žáků ve všech jejích složkách. Nejprve traktujeme obecnou problematiku týkající se čtení v cizojazyčné výuce, dále upozorňujeme na faktory, které usnadňují nebo naopak brání porozumění textu, a poukazujeme na problematiku čtení s porozuměním u žáků s dyslexií. Pro nácvik čtení s porozuměním navrhujeme techniku čtení po sekvencích, která je vhodná nejen pro dyslektické žáky. Závěr kapitoly popisuje experiment realizovaný se skupinou žáků 8.-9. tříd, kde jsme techniku čtení po sekvencích testovali.
Abstract (in English)
This chapter is devoted to reading comprehension, which is an integral part of the process of learning foreign languages, because it contributes to the development of the communicative competence in all its components. First, we discuss general issues related to reading in the teaching of foreign languages, our attention being orientated to the factors that facilitate or impede the reading. Then, we reach the issue of reading comprehension of pupils with dyslexia. To practice reading comprehension, we propose the technique of reading sequences that is appropriate not only for dyslexics. At the end of the chapter, we describe an experiment conducted with a group of pupils aged 14 to 15 years where we have tested the technique by reading sequences.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 7. 8. 2022 18:02