Informační systém MU
ŠEVČÍKOVÁ, Sabina, Luboš NOVÁK, Lenka KUBICZKOVÁ, Elena Vladimirovna DEMENTYEVA, Lucie ŘÍHOVÁ and Roman HÁJEK. Molekulární podstata Waldenströmovy makroglobulinemie (Molecular Basis of Waldenström Macroglobulinemia). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, vol. 25, No 6, p. 413-420. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Molekulární podstata Waldenströmovy makroglobulinemie
Name (in English) Molecular Basis of Waldenström Macroglobulinemia
Authors ŠEVČÍKOVÁ, Sabina (203 Czech Republic, belonging to the institution), Luboš NOVÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka KUBICZKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Elena Vladimirovna DEMENTYEVA (643 Russian Federation, belonging to the institution), Lucie ŘÍHOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Roman HÁJEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Klinická onkologie, Brno, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00057985
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) Waldenströmova makroglobulinemie; IL-6; SDF-1; PLyS; PI3K/Akt; NF-kappaB; JAK/STAT
Keywords in English Waldenström macroglobulinemia; IL-6; SDF-1; PLyS; PI3K/Akt; NF-kappaB; JAK/STAT
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Anna Potáčová, Ph.D., učo 44190. Changed: 15/2/2013 09:43.
Abstract
Waldenströmova makroglobulinemie je raritní lymfoproliferativní onemocnění ze skupiny lymfomů vyskytující se s četností asi tří případů na milion osob. Podíl na všech krevních nádorových onemocněních je 1 až 2 %. Toto onemocnění je charakterizováno infiltrací kostní dřeně klonálními B lymfocyty a přítomností monoklonálního imunoglobulinu třídy IgM v séru. Waldenströmova makroglobulinemie stále zůstává nevyléčitelným onemocněním s mediánem přežití 5 let. Molekulární podstata onemocnění je neobjasněná, i když delece 6q, trizomie chromozomů 4 a 8, delece 13q a zvýšená exprese IL-6 se zdají být typické pro toto onemocnění. Nejvýznamnějšími změnami na úrovni mikroRNA se zdají být zvýšená exprese miR-155 a snížená exprese miR-9*. Souhrn současných znalostí o molekulární podstatě WM je předmětem této práce.
Abstract (in English)
Waldenström macroglobulinemia is a rare lymphoproliferative disease that is currently clasified into lymphomas with incidence of 3 cases per million. This disease comprises about 1–2% of hematological malignancies and is characterized by infiltration of malignant B cells into the bone marrow and presence of monoclonal immunoglobulin IgM in serum. WM is still an incurable disease with median survival of 5 years. Molecular basis of this disease remains unclear even though deletion of 6q, trisomy of chromosomes 4 and 8, deletion of 13q and increased expression of IL-6 seem to be typical for this disease. The most important changes of microRNA are increased expression of miR-155 and decreased expression of miR-9*. This work aims to describe current knowledge about the molecular basis of this disease.
Links
GAP304/10/1395, research and development projectName: Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
Investor: Czech Science Foundation
MSM0021622434, plan (intention)Name: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, From classic prognostic markers to clinical applications in selected pharmacogenomic and pharmacoproteomic projects in multiple myeloma and monoclonal gammapathies
NT11154, research and development projectName: Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetném myelomu
Investor: Ministry of Health of the CR
NT13190, research and development projectName: Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem
Investor: Ministry of Health of the CR
Displayed: 1/2/2023 20:54