ČEŠKOVÁ, Eva. Současné postavení olanzapinu v rámci atypických antipsychotik. Remedia. Praha: Remedia, 2012, roč. 22, č. 5, s. 351-354. ISSN 0862-8947.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Současné postavení olanzapinu v rámci atypických antipsychotik
Název česky Současné postavení olanzapinu v rámci atypických antipsychotik
Název anglicky Position of olanzapine among atypical antipsychotics
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Remedia, Praha, Remedia, 2012, 0862-8947.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00062530
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky olanzapin; účinnost; nežádoucí účinky; augmentace
Klíčová slova anglicky olanzapine; efficacy; adverse events; augmentation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 13. 2. 2013 10:16.
Anotace
Olanzapin spolu s amisulpridem, klozapinem a risperidonem patří k relativně nejúčinnějším atypickým antipsychotikům (AP). Široký farmakodynamický profil olanzapinu je předpokladem pro široké indikační spektrum. Je dostupný v různých lékových formách. Vedle schizofrenní poruchy je olanzapin účinný u všech fází bipolární poruchy, spolu s ostatními atypickými AP představuje jednu z možností léčby první volby u mánie a vedle quetiapinu také u bipolární deprese. Společně s aripiprazolem a quetiapinem se olanzapin stává častou augmentační léčbou u farmakorezistentní depresivní poruchy. Dále je používán v terapii úzkostných poruch, a to převážně jako augmentace u nemocných nereagujících na monoterapii. V ČR je perorální forma olanzapinu indikována k léčbě schizofrenie, k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod a k prevenci recidivy u dospělých nemocných s bipolární afektivní poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná. Injekční forma je indikována ke ztišení agitovanosti u pacientů se schizofrenií nebo manickou epizodou. Dlouhodobě účinkující injekční forma olanzapinu je indikována jako udržovací léčba u dospělých nemocných se schizofrenií stabilizovaných během akutní léčby perorálním olanzapinem. Všechny ostatní indikace jsou u nás v současné době off-label. Z hlediska snášenlivosti je olanzapin oproti ostatním zástupcům ze skupiny atypických AP nejvíce zatížen nežádoucími metabolickými účinky. Při individuálním přístupu k volbě léčby je třeba pečlivě zvážit jeho výhody a nevýhody pro konkrétního nemocného.
Anotace anglicky
Olanzapine with amisulpride, clozapine and risperidone is a relatively efficient atypical antipsychotics (AP). Wide dynamic profile of olanzapine is a prerequisite for a broad indication spectrum. It is available in various dosage forms. Besides schizophrenia olanzapine is effective in all phases of bipolar disorder, along with other atypical AP represents one of the first-line treatment option in mania and in addition also quetiapine in bipolar depression. Together with aripiprazole, quetiapine and olanzapine augmentation is becoming a common treatment for refractory depression. It is also used in the treatment of anxiety disorders, mainly as augmentation in patients not responding to monotherapy. In the Czech Republic oral formulation of olanzapine is indicated for the treatment of schizophrenia, the treatment of moderate to severe manic episodes and for the prevention of relapse in adult patients with bipolar affective disorder for which treatment was manic episodes olanzapine effective. Injectable form is indicated to silence agitation in patients with schizophrenia or a manic episode. Long-acting injectable olanzapine is indicated for maintenance treatment of adult patients with schizophrenia stabilized during acute treatment with oral olanzapine. All other indications are here currently off-label. In terms of tolerability, olanzapine compared with other representatives of the group of atypical AP burdened most adverse metabolic effects. The individual approach to the choice of treatment should be carefully weighed the advantages and disadvantages for the individual patient.
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2022 20:22