HRBÁČEK, Jiří. Zvýšení efektivity výuky osob se specifickými poruchami učení využitím distančních opor v prezenční výuce. In Vítková,M., Friedmann,Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: PAIDO, 2012. s. 344-360. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zvýšení efektivity výuky osob se specifickými poruchami učení využitím distančních opor v prezenční výuce
Název česky Zvýšení efektivity výuky osob se specifickými poruchami učení využitím distančních opor v prezenční výuce
Název anglicky Increase efficiency of teaching people with learning disabilities using distant learning supports in presence learning
Autoři HRBÁČEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. od s. 344-360, 17 s. 2012.
Nakladatel PAIDO
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062581
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky multimediální interaktivní distanční studijní opory; specifické poruchy učení; způsob výuky; blendedlearning; zvýšení efektivity výuky
Klíčová slova anglicky Multi-medial interactive study materials;specific learning disorders;blended learning;enhancing effectiveness of education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Změněno: 28. 3. 2013 10:09.
Anotace
Již více než dvacet let se systematicky věnuji zkoumání způsobu využití multimediálních interaktivních distančních studijních opor v prezenční výuce i možnostem a způsobům tvorby distančních studijních opor s cílem zvýšit efektivitu výuky nejen lidí se specifickými poruchami učení (dále již jen SPU). Za tu dobu byla provedena řada na sebe navazujících dílčích výzkumných šetření, která přinesla mnoho zajímavých poznatků. Na jejich základě byla navržena a výzkumy ověřena metoda využití distančních studijních opor v prezenční výuce. Využití distančních opor v prezenční výuce, jak ukazují dosavadní výzkumy i praktické zkušenosti, přináší pozitivní reakce ze strany učitelů i samotných studujících. Rozsah článku neovoluje popsat všechna prováděná výzkumná šetření, která byla mimo jiné prováděna také v rámci různých diplomových prací na různých typech i stupních škol i se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Důležité je, že na jejich základě a díky nim mohla být vytvořena i ověřena zde popsaná metoda. Tato může být využívána na různých typech i stupních škol a je pozitivně využitelná pro osoby s SPU.
Anotace anglicky
For more than twenty years has been systematically conducted researchees how the use of interactive multimedia study materials in full-time education and the possibilities and ways of creation of study materials to enhance teaching effectiveness not only of people with learning disabilities (the only SPU). During that time, a number of successive partial researches which brought many interesting findings. Based on these researches have been designed and tested method of using study materials in full-time education. The use of distance learning supports in full, as shown by current research and practical experience, delivering a positive response from the teachers and the learners themselves. The scope of Article neovoluje describe all of the research investigation, which was among others also performed in various theses on different types and levels of schools and with pupils with special educational needs. It is important that their basis and through them could be created and validated the method described here. This can be used in different types and levels of education and positively usable for people with learning disabilities.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:07