HRICOVÁ, Lenka and Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou (Approaches to Children with Hearing Impairment and Children with Deafblindness). In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1st ed. Brno: MU, 2012. p. 131-158. ISBN 978-80-210-6044-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou
Name (in English) Approaches to Children with Hearing Impairment and Children with Deafblindness
Authors HRICOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lenka DOLEŽALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs, p. 131-158, 28 pp. 2012.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062672
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6044-9
Keywords (in Czech) dítě se sluchovým postižením; dítě s hluchoslepotou; předškolní vzdělávání; Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; mateřská škola pro sluchově postižené; inkluzivní vzdělávání; speciálně pedagogické centrum; rodiče,;sluchadlo; kochleární implantát
Keywords in English child with hearing impairment; child with deafblindness; preschool education; Framework Educational Programme for Preschool Education; nursery school for hearing impaired; inclusive education; counseling centre; parents; hearing aids; cochlear implant
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Changed: 27. 3. 2013 10:46.
Abstract
Kapitola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se sluchovým postižením a dětí s hluchoslepotou v předškolním věku. Blíže jsou charakterizovány náplň práce speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené, speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené a mateřské školy pro sluchově postižené. V závěru textu je uveden konkrétní příklad dítěte s hluchoslepotou. Cílem textu je poukázat na význam a specifika vzdělávání dětí se sluchovým postižením a dětí s hluchoslepotou v předškolním věku s ohledem na typ a stupeň postižení a možnosti komunikace.
Abstract (in English)
The chapter is focused on education of preschool children with hearing impairment and preschool children with deafblindness. It offers a detailed description of the work of counseling centres for hearing impaired and conseling centres for visually impaired and kindergartens for hearing impaired. In the end of the chapter case study of child with deafblindness. The aim of the chapter is to show the importance and specifics of preschool education of children with hearing impairment and preschool children with deafblindness.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 15:39