VIDOVICOVÁ, Lucie and Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života (Activities of Seniors in Large Towns: Health, Space and Subjective Quality of Life). Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2012, vol. 48, No 5, p. 939-963. ISSN 0038-0288.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života
Name (in English) Activities of Seniors in Large Towns: Health, Space and Subjective Quality of Life
Authors VIDOVICOVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav, 2012, 0038-0288.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.652
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00058018
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000313601600006
Keywords in English ageing; activites; disbility; environment; quality of life
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., učo 11638. Changed: 10. 1. 2013 13:18.
Abstract
Text prezentuje analýzu vybraných aktivit seniorů v prostředí centrálních částí velkých českých měst. Vycházíme z předpokladu, že aktivity jsou faktorem oživujícím fyzické prostředí a spolu s kvalitou fyzického prostředí představují důležitý příspěvek pro kvalitu života seniorů. Tyto souvislosti ilustrujeme na základě výběrového šetření mezi seniory staršími šedesáti let, žijícími ve čtrnácti velkých městech České republiky. Z analýz vyplývá, že senioři jsou skrze aktivity, které s různou frekvencí provozují, aktivními participanty na venkovním prostředí. Intenzita a variabilita jednotlivých typů aktivit vzešlých z faktorové analýzy je však ovlivněna především narůstajícími zdravotními omezeními, která také nejsilněji působí na zmenšování akčního pole seniora. V našem šetření se také potvrzuje vliv fyzického okolí, ovšem v podstatně menší míře než jsme očekávali. Zejména aktivity typu zaměstnání a volnočasové jsou ovlivněny řadou dalších faktorů, které se zdají spíše souviset s životním stylem jedince a potažmo s jeho kulturním a sociálním kapitálem. Diskusi uzavíráme doporučením pro další výzkum aktivit seniorů ve městech jako důležitého příspěvku k urbánním ekonomikám.
Abstract (in English)
The article presents an analysis of selected activities engaged in by seniors older adults in the central areas of large Czech townscities. The authors set out from the assumption that activities are a factor that animate the physical environment and, together with its ? the actual quality of that environment of the physical environment, importantly contribute to the quality of life of seniors. The authors illustrate this on the basis of a sample survey conducted among seniors over the age of sixty living in fourteen large towns around the Czech Republic. The analysis shows that through the activities they engage in seniors are active participants in the rural urban environment. However, the intensity and variability of individual types of activities, asas determined by a factor analysis, are mainly influenced by increasing health limitations, which have the biggest impact on reducing the level and scope of the activities older people engage inactivitiesy of seniors. The survey also confirmed that the physical environment influences the activity of seniors as well, but much less so than the authors expected. Participation inEngagement in ?? eEmployment and leisure-time activities in particular are is? influenced by numerous other factors that are related more to the lifestyle of the individual and, by extension, to the individual’s cultural and social capital. The authors close the discussion with recommendations for further research on the activities of older adultsseniors in towns as an important contribution to urban economies.
Links
GAP404/10/1555, research and development projectName: Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie
Investor: Czech Science Foundation
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf Licence Creative Commons  File version Petrová Kafková, M. 4. 3. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 4. 3. 2015 21:38, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., učo 11638
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250
Attributes
 

a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
151,4 KB
Hash md5
4d777231d07bf3f7ecf76d163a65ce48
Uploaded/Created
Wed 4. 3. 2015 21:38

a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
76,7 KB
Hash md5
182ac9985bfc3b755f438cf1fa038cb0
Uploaded/Created
Wed 4. 3. 2015 21:41
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 8. 2022 18:02