LNĚNIČKA, Libor. VYBRANÉ DOPADY POLITIKY HSS EU NA SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V LETECH 2004–2006. Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, roč. 16, 2/2012, s. 5-17. ISSN 1337-9453.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VYBRANÉ DOPADY POLITIKY HSS EU NA SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V LETECH 2004–2006
Název anglicky IMPACTS OF THE EUROPEAN POLICY OF ECONOMIC AND SOCIAL COHESION IN THE SOUTH MORAVIA REGION IN 2004–2006
Autoři LNĚNIČKA, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Geografické informácie, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, 1337-9453.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062747
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropská unie strukturální fondy Jihomoravský kraj
Klíčová slova anglicky European Policy of Economic and Social Cohesion European Union Structural funds South Moravia region
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260. Změněno: 26. 3. 2013 14:32.
Anotace
V květnu 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie, a vzhledem k tomu příležitost plně se podílet na politickém, společenském a hospodářském životě Unie v souladu se stanovenými pravidly. I přes různorodost členských zemí přináší významné ekonomické a sociální nerovnosti na národní a regionální úrovni. Politika hospodářské a sociální soudržnosti, která usiluje o překonání těchto jevů, se řadí mezi nejvýznamnější koordinační politiky EU. Prostřednictvím této politiky chce přispět k rozvoji zaostávajících regionů, k restrukturalizaci průmyslových oblastí, které se ocitly v obtížné situaci, ekonomické diverzifikaci venkovských oblastí, kde je zemědělství na ústupu, či k revitalizaci poškozených městských čtvrtí. Práce se zabývá dopady hospodářské a sociální soudržnosti v Evropské unii v České republice a Jihomoravského kraje. Hlavním tématem této práce je zhodnotit dopad, který "způsobil" projekty, které byly realizovány v letech 2004-2006 prostřednictvím financování ze strany Jihomoravského kraje. Hodnocení je možné pouze s odstupem času (3-5 let), který má vliv na skutečný dopad, který způsobil realizaci projektu. Článek prezentuje výsledky výzkumu, který proběhl v roce 2010 na území Jihomoravského kraje.
Anotace anglicky
In May 2004 the Czech Republic became a member of the European Union and given the opportunity to fully participate in political, social and economic life of the Union in accordance with set rules. Despite the diversity of member countries brings significant economic and social disparities at the national and regional level. The policy of economic and social cohesion, which seeks to overcome these phenomena are therefore among the most important EU policy coordination. Through this policy it wants to contribute to the development of lagging regions, the restructuring of industrial areas, which have found themselves in a difficult situation, the economic diversification of rural areas where agriculture is in decline, or to revitalize depressed urban neighborhoods. The thesis deals with the impact of the economic and social cohesion in the European Union in the Czech Republic and the Southern Region. The main topic of this thesis is to evaluate the impact that "caused" projects that were implemented in 2004–2006 through funding by the Southern Region. Evaluation is possible only with the passage of time (3–5 years), which affects the real impact that caused the project implementation. This paper presents the results of research conducted in 2010 in the South Moravian Region.
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 14:05