ČERMÁK, Aleš and Dalibor PACÍK. Minimálně invazivní, ablační techniky při léčbě malých renálních tumorů (Minimal invasive ablation techniques in small renal tumour treatment). Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, vol. 10, No 3, p. 16-23. ISSN 1214-2085.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Minimálně invazivní, ablační techniky při léčbě malých renálních tumorů
Name (in English) Minimal invasive ablation techniques in small renal tumour treatment
Authors ČERMÁK, Aleš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Dalibor PACÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Urologické listy, Ambit Media a.s. 2012, 1214-2085.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062777
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) karcinom ledviny; malé nádorové ložisko ledviny; termální ablace; kryoablace; intersticiální fotonová radiační ablace; terapie; laserová ablace; ireverzibilní elektroporace; mikrovlnná terapie
Keywords in English renal cancer; small renal masses; thermal ablation; cryoablation; interstitial photon radiation ablation; therapy; laser ablation; irreversible electrovaporation; microwave therapy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 15/1/2013 15:15.
Abstract
Se zdokonalováním zobrazovacích metod dochází v posledních letech k nárůstu incidence tumorů ledvin. Většina (přibližně 70 %) tumorů lokalizovaných v renálním parenchymu jsou nádory T1, a tedy jsou považovány za malé nádory (velikosti prům. < 4 cm). Tyto nádory jsou nejčastěji detekovány náhodně jako vedlejší nález při vyšetřování pacienta z jiné indikace. Téměř ve 100 % případů se jedná o pacienty asymptomatické (z hlediska nádoru ledviny). Většina nádorů je také diagnostikována v nižším stadiu, tedy T1 bez metastatického postižení či lymfatické invaze. Standardem léčby malých renálních lézí (SRM – Small Renal Masses) je doporučována chirurgická léčba. V současné době je doporučována (tam, kde je to technicky možné) nefron šetřící resekční operace – parciální resekce ledviny. Laparoskopická resekce je alternativou k otevřené operaci. Je však vyhrazena do rukou velmi zkušeného operatéra. Alternativní, minimálně invazivní metody nebo konzervativní metody jsou indikovány u vybrané skupiny pacientů, obvykle s komorbiditami, které činí chirurgický výkon neúměrně rizikovým, nebo u pacientů s krátkou předpokládanou dobou přežití. Důvodem pro provádění alternativních ablačních metod je léčba SRM se snahou snížit morbiditu operačního výkonu. Perkutánní biopsie jsou prováděny s cílem získání materiálu k histologickému vyšetření SRM a rozhodnutí o možné a vhodné léčebné strategii. Aktivní sledování je vyhrazeno pro pacienty s významnými komorbiditami a krátkou předpokládanou dobou přežití.
Abstract (in English)
The improvement in imaging methods has led to an increase in renal cancer incidence during a few last years. Most (approximately 70%) tumours localized in renal parenchym are stage T1a tumours and thus considered as small tumours (mean < 4 cm). These tumours are usually found incidentally during tests for other indication. Virtually 100% of patients are asymptomatic (considering renal cancer). Most tumours are diagnosed in lower stage – T1 without metastatic expansion or lymphatic invasion. Surgical treatment is currently recommended as the standard treatment of small renal masses (SRM). Where technically fea sible nephron-sparing resection (partial nephrectomy) is also recommended. Laparoscopic resection represents an alternative to open surgery, but should only be reserved for experienced surgeons. Alternative, minimal invasive methods and conservative treatment can be indicated in selected patients, usually patients with comorbidities in whom surgical treatment would pose significant threat, or patients with short expected survival. The aim of alternative ablation techniques in patients with SRM is to decrease intraoperative morbidity. Percutaneous biopsy is performed to obtain material for histological examination and to select the most adequate treatment modality. Active surveillance should be reserved for patients with significant comorbidities and short expected survival.
PrintDisplayed: 11/8/2022 07:12