ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK a Vítězslav VÍT. Kontinentní a inkontinentní derivace moči, měchýř šetřící postupy. Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, roč. 10, č. 3, s. 34-43. ISSN 1214-2085.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kontinentní a inkontinentní derivace moči, měchýř šetřící postupy
Název anglicky Continent and incontinent urinary diversion, bladder sparing approaches
Autoři ČERMÁK, Aleš (203 Česká republika, garant, domácí), Dalibor PACÍK (203 Česká republika, domácí) a Vítězslav VÍT (203 Česká republika, domácí).
Vydání Urologické listy, Ambit Media a.s. 2012, 1214-2085.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00062778
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky karcinom močového měchýře; radikální cystektomie; derivace moči; uretroileostomie; sigma-rektum pouch; heterotopická neovezika; ortotopická neovezika
Klíčová slova anglicky bladder cancer; radical cystectomy; urinary diversion; ureteroileostomy; sigma-rectum pouch; heterotopic bladder substitute; orthotopic bladder substitute
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 15. 1. 2013 15:32.
Anotace
Karcinom močového měchýře je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním v Evropě. Invazivní a lokálně pokročilý karcinom močového měchýře jsou urologické malignity s vysokou mortalitou. Základem chirurgické léčby většiny pacientů s infiltrujícím nádorem močového měchýře bez známek generalizace je radikální cystektomie. Radikální cystektomie je rozsáhlý operační výkon (mortalita v evropských studiích kolem 3,7 %, časná pooperační morbidita kolem 30 %), a proto je u pacientů v pokročilejším věku či s vysokým operačním rizikem nahrazována sice méně efektivními, ale i méně zatěžujícími terapeutickými modalitami. Vývodné cesty močové mají funkci jednak transportní, funkci rezervoáru a funkci evakuační. Jednotlivé úseky vývodných cest močových na sebe morfologicky i funkčně navazují. Pokud některá část chybí (v případě cystektomie to je močový měchýř, který má funkci jímací a evakuační), je třeba jeho funkci nahradit jiným způsobem. Tento náhradní způsob se označuje jako derivace moči. Náhrada funkce močového měchýře spočívá v ideálním případě v zajištění obou jeho funkcí, tedy jímací i evakuační, v méně příznivých případech v náhradě alespoň jeho funkce evakuační. Pro močovou derivaci se používají některé části gastrointestinálního traktu. V rekonstrukční části operace je k dispozici řada typů operací zajišťujících derivaci moči. Jejich volba u konkrétního nemocného je dána mimo parametry objektivní také zvyklostmi pracoviště a jednotlivých operatérů. Rozdělení operací zajišťujících derivaci moči můžeme provádět podle různých kritérií. Základním cílem všech je zachování fyziologické funkce ledvin při pokud možno bezproblémová eliminace moči. Každá volba by měla být posuzována individuálně a vždy závisí na několika objektivních parametrech, jako jsou velikost, lokalizace a biologický charakter tumoru, anatomické poměry, celkový zdravotní stav nemocného a jeho přidružené choroby. Mezi subjektivní faktory můžeme zařadit zkušenosti pracoviště a operatéra. Důležitá je také srozumitelná a podrobná předoperační informovanost a diskuze s pacientem, který musí být seznámen s možnostmi volby typu derivace moči, jejich výhodami a riziky.
Anotace anglicky
Bladder cancer represents the second most common malignant disease in Europe. The invasive and locally advanced bladder cancers are both urological malignant diseases associated with high mortality rate. The standard surgical treatment for most patients with infiltrating bladder cancer without any marks of generalization includes radical cystectomy. Since radical cystectomy is an extensive surgery (mortality in European studies around 3.7%, early post-operative morbidity 30%) there is a tendency to replace it by less effective but also less demanding therapeutic modalities in elderly patients and patients in whom surgery represents a significant risk. The collective urinary tract has three functions: the one of transportation, storage and evacuation. The individual segments of urinary collective tract are morphologically and functionally inter-related. In case one of the segments is absent (urinary bladder in case of cystectomy, which ensures both storage and evacuation), its function has to be replaced artificially. This substitutive method is called urinary diversion. Ideally the substitution of bladder enables to secure both of its functions – storage and evacuation – in less ideal cases at least replacing the emptying function. Specific segments of gastrointestinal tract are used for urinary diversion. There are several techniques for urinary diversion available. The choice of technique in individual patients is based on objective parameters and surgeon’s preferences. The major objective of any approach is the preservation of physiologic renal function and smooth urinary evacuation if possible. Each choice should be considered individually, based on the objective parameters, including size, localization and biological potential of the tumour, anatomic factors, the overall patient status and comorbidities. The subjective factors include the individual centre and surgeon experience. Of great importance is also detailed and comprehensible discussion with the patient, who must be informed about the individual options, their risks and benefits.
VytisknoutZobrazeno: 4. 10. 2022 01:50