JANÍKOVÁ, Věra. Afektivní strategie učení ve vyučování cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení (Affective Strategies in Foreign Language Teaching to Pupils with Specific Learning Disorders). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1st ed. Brno: Paido, 2012. p. 245-256. ISBN 978-80-7315-235-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Afektivní strategie učení ve vyučování cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení
Name in Czech Afektivní strategie učení ve vyučování cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení
Name (in English) Affective Strategies in Foreign Language Teaching to Pupils with Specific Learning Disorders
Authors JANÍKOVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. p. 245-256, 12 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062841
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-235-2
Keywords (in Czech) specifické poruchy učení; afektivní strategie učení; cizojazyčná výuka; výzkum
Keywords in English specific learning disabilities; affective strategies; foreign language teaching; research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Changed: 5. 4. 2013 01:03.
Abstract
Učení se cizímu jazyku nebývá pro žáky se specifickými poruchami učení snadnou záležitostí. Úlohou učitele je tyto žáky dostatečně motivovat a ukazovat cesty, jak se i přes různé obtíže mohou cizímu jazyku naučit a při učení nemuset nutně zažívat stresující pocity. Emocionální dimenze učení je významným faktorem úspěšnosti obecně, u dané cílové skupiny se ukazuje jako jeden z nejvýznamnějších. Regulovat emoce, motivaci a postoje při učení napomáhají afektivní strategie, které jsou v kapitole představeny jako jedno ze základních východisek pro učitele cizích jazyků při vyučování žáků s poruchami učení a jako předmět výzkumu, který se zabýval zjišťováním míry uplatňování těchto strategií ve výuce cizích jazyků.
Abstract (in English)
Learning foreign languages hardly ever is an easy matter for pupils with specific learning disabilities. It is up to the teacher to motivate these pupils sufficiently and to show them useful ways how to learn a foreign language in spite of various difficulties without unnecessary emotional stress. The emotional dimension of learning is an important parameter of success in general, but for pupils with learning disabilities, it is a crucial one. Affective strategies can help regulating emotions, motivation and approaches to learning. The paper gives an outline of the affective strategies as one of the basic sources for foreign language teachers instructing pupils with specific learning disabilities as well as the topic of a research study which has dealt with the extent of implementing these strategies in foreign language teaching.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:50