HANÁK, Jakub and Jan SEDLÁČEK. Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy (Compensation for the establishment of easements - a polemic with selected procedures). Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2012, vol. 23, No 2, p. 127-132. ISSN 1211-443X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy
Name (in English) Compensation for the establishment of easements - a polemic with selected procedures
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jan SEDLÁČEK (203 Czech Republic).
Edition Soudní inženýrství, Brno, Cerm, 2012, 1211-443X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00062865
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) věcná břemena; náhrada; ocenění; roční užitek; technická infrastruktura
Keywords in English easement; compensation; appraisal; one-year benefit; technical infrastructure
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Changed: 17. 1. 2013 15:05.
Abstract
Problematika náhrad za zřízení věcných břemen je opakovaně předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za nezbytné přinést další pohled a argumenty přinejmenším v otázce stanovení výše ročního užitku a určení povahy pozemku, na kterém má být právo odpovídající věcnému břemenu zřízeno. Pozornost je však věnována také dalším souvisejícím problémům (např. nadužívání ocenění fixní částkou ve znalecké praxi). Vzhledem k profesnímu zaměření autorů je příspěvek vztažen zejména na případ věcného břemene umístění a provozování stavby technické infrastruktury.
Abstract (in English)
The issue of compensation for the establishment of the rights of easement is repeatedly the subject of professional discussion. In this paper we respond to some opinions, which have recently been presented in professional journals. We consider it necessary to bring additional insight and arguments, at least in terms of determining the annual benefit and determine the nature of the land on which the right to be equivalent to an easement established. Attention is also paid to other related problems (such as overuse of awards fixed amount of expert practice). Due to the professional focus is the contribution of the authors expressed particular case easement location and operation of building technical infrastructure.
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 11:02