Informační systém MU
DOLEŽALOVÁ, Lenka and Lenka HRICOVÁ. Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice (Professional Fulfilment of Persons with Hearing Impairment in the Czech Republic). In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. p. 133-140. ISBN 978-80-7315-236-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice
Name in Czech Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice
Name (in English) Professional Fulfilment of Persons with Hearing Impairment in the Czech Republic
Authors DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lenka HRICOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. p. 133-140, 8 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062875
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-236-9
Keywords (in Czech) žák se sluchovým postižením; SPC pro sluchově postižené; profesní orientace; profesní uplatnění; profesní poradenství; vhodné profese pro osoby se sluchovým postižením; Agentura pro neslyšící - APPN o.s.; Úřad práce ČR; zaměstnanec se sluchovým postižením; zaměstnavatel osob se sluchovým postižením
Keywords in English student with hearing impairment; counselling centre; professional orientation and fulfilment; career guidance; suitable profession; APPN a.s.; Employment Agency; employee with a hearing disability; employer of people with hearing impairment.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Changed: 23/1/2013 16:18.
Abstract
Kapitola je věnována možnostem přípravy na povolání, pracovní rehabilitace a uplatnění na trhu práce u osob se sluchovým postižením. Zohledněna jsou zde specifika profesního uplatnění u osob se sluchovým postižením s ohledem na častou přítomnost komunikační bariéry, především u osob s těžkým sluchovým postižením a obtíže, s nimiž se v průběhu hledání práce a následně při samotném výkonu profese setkávají. V příspěvku jsou dále prezentovány dílčí výsledky výzkumných šetření, která byla realizována jako součást bakalářských a diplomových prací studentů oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Tato výzkumná šetření se věnovala především možnostem uplatnění osob se sluchovým postižením na trhu práce v České republice a zkušenostem zaměstnavatelů osob se sluchovým postižením.
Abstract (in English)
The chapter focused on the possibilities of career preparation, professional rehabilitation and labor market success for people with hearing impairment. The text reflects the specifics of careers fulfilment for people with hearing impairment with emphasis on the frequent presence of communication barriers, especially in people with severe hearing impairment. It also takes into account the difficulties they faces during the job search and difficulties in the course of their work. The chapter also presents partial results of the surveys, which were implemented as part of the bachelor and master thesis of students of Special Education at the Faculty of Education, Masaryk University. This research investigations focused primarily on the opportunities at the labor market for people with hearing impairments in the Czech Republic and on the experience of employers of persons with hearing impairments too.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 1/4/2023 15:37