VRUBEL, Martin. Schopnost samostatného pohybu jako předpoklad sociální inkluze osob se zrakovým postižením – role vzdělávacích zařízení (Ability of Independent Movement as Prerequisite of Social Inclusion of Persons with Visual Impairment). In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. p. 157-168. ISBN 978-80-7315-236-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Schopnost samostatného pohybu jako předpoklad sociální inkluze osob se zrakovým postižením – role vzdělávacích zařízení
Name in Czech Schopnost samostatného pohybu jako předpoklad sociální inkluze osob se zrakovým postižením – role vzdělávacích zařízení
Name (in English) Ability of Independent Movement as Prerequisite of Social Inclusion of Persons with Visual Impairment
Authors VRUBEL, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. p. 157-168, 12 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062877
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-236-9
Keywords (in Czech) bílá hůl; osoba se zrakovým postižením; prostorová orientace; samostatný pohyb; socializace; školní inkluze; bariéry veřejného prostoru
Keywords in English white cane; person with visual impairment; a spatial orientation; to move independently; socialization; a school inclusion; barriers of a public space
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., učo 214871. Changed: 20. 1. 2013 21:49.
Abstract
Kapitola se zabývá vývojem inkluzívního vzdělávání a v kontextu přechodu mezi školou a povoláním osob se zrakovým postižením. Upozorňuje na nezbytnost výuky předmětu Prostorová orientace a samostatný pohyb, který je zásadní pro možnost sociální inkluze lidí se zrakovým postižením. Výzkum se zabývá úpravami veřejného prostoru, které vedou k odstranění bariér pro osoby se zrakovým postižením a umožňuje tak zvýšení jejich nezávislosti – tato problematika je dále popsána v mezinárodního kontextu.
Abstract (in English)
This chapter deals with the development of inclusive education in the context of the school and occupations of people with visual impairment. Chapter notes need for subject “Spatial orientation and independent movement” which is important for the success of social inclusion of people with visual disabilities. The research deals with public space modifications that lead to the removal of barriers for people with visual impairments and provides to increase their independence - this issue is put into an international context.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 11:40