BARTOŇOVÁ, Miroslava. Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů (The Choice of Secondary School from the Perspective of Pupils with Specific Learning Disabilities and their Parents). In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. p. 191-204. ISBN 978-80-7315-236-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů
Name in Czech Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů
Name (in English) The Choice of Secondary School from the Perspective of Pupils with Specific Learning Disabilities and their Parents
Authors BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. p. 191-204, 14 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062878
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-236-9
Keywords (in Czech) žáci se specifickými poruchami učení profesní orientace vzdělávání střední škola individuální vzdělávací plán reedukace kompenzace
Keywords in English Pupils with specific learning disabilities professional orientation cathegory education secondary school individual education plan compensation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Changed: 29/1/2013 22:10.
Abstract
V kapitole prezentujeme výsledky kvalitativně orientovaného šetření – případových studií, které jsme zaměřili na některé aspekty ovlivňující volbu střední školy u žáků se specifickými poruchami učení. Hloubkové rozhovory byly realizovány s žáky střední školy a jejich rodiči. Na základě stanovených kategorií jsme sledovali názory na tuto problematiku z pohledu žáků i rodičů. Jedná se o dílčí výzkumné šetření realizované v rámci výzkumného záměru
Abstract (in English)
In chapter are presented results of qualitative research. There are case studies focused on aspects, that affect a choice of secondary school by the pupils with specific learning disabilities. The depth interviews were made with pupils with specific learning disabilities and their parents. Based on defined categories were followed up an opinions of pupils and parents on this issue. This is a part of the survey implemented within the research plan
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 22/1/2022 10:56