ZÍTKOVÁ, Jitka. Porozumění textu a profesní směřování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Text Comprehension and Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs). In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. p. 205-212. ISBN 978-80-7315-236-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Porozumění textu a profesní směřování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Name in Czech Porozumění textu a profesní směřování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Name (in English) Text Comprehension and Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs
Authors ZÍTKOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. p. 205-212, 8 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062879
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-236-9
Keywords (in Czech) specifické poruchy učení; dyslexie; porozumění textu; text naučný; text umělecký; profesní a studijní orientace; školní úspěšnost; čtenářství; výzkum
Keywords in English specific learning disorders; dyslexia; text comprehension; educational text; artistic text; professional and study orientation; study results; reading books; research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D., učo 789. Changed: 23. 1. 2013 11:15.
Abstract
V kapitole jsou prezentovány výsledky výzkumné sondy, která zjišťovala vliv specifických poruch učení (dyslexie)na volbu dalšího studia a profese u žáků 8. ročníku. Dotazníkovým šetřením byly zjišťovány také další související skutečnosti: subjektivní vnímání porozumění naučnému a uměleckému textu, školní úspěšnost žáků a jejich čtenářství. Z výsledků vyplynula existence rozdílů v profesních a studijních ambicích žáků s dyslexií a žáků kontrolní skupiny. Tyto rozdíly mohou souviset jak s menší školní úspěšností, tak s horším hodnocením vlastních schopností rozumět textům u žáků s dyslexií. Výsledky také naznačily souvislost mezi úrovní individuálního čtenářství a subjektivním hodnocením porozumění textu, které se sekundárně může promítat také do studijních ambicí žáků.
Abstract (in English)
The chapter presents results of a research study focused on connection between specific learning disorders (dyslexia) and study and professional orientation of 8th grade primary school pupils. The following related facts were determined as well: subjective view of comprehension of educational and artistic texts, study results and reading books. The author states differences in professional and study ambitions between pupils with and without dyslexia. These differences can be connected both with worse study results and worse viewing of their own comprehension of texts among pupils with dyslexia. The research results also indicate the connection between quantity of reading books and subjective viewing of comprehension of texts, which can secondarily influence study ambitions.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 2. 12. 2022 11:50