KROČA, David. Přednes žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Recitation of Children with Specific Learning Needs). In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 59-67. ISBN 978-80-210-6053-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přednes žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Name in Czech Přednes žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Name (in English) Recitation of Children with Specific Learning Needs
Authors KROČA, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. p. 59-67, 9 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062892
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6053-1
Keywords (in Czech) umělecký přednes; literární text; vedení recitátora; dyslektický interpret; žáci s ADHD; socializace
Keywords in English recitation; literary text; supervision of the reciter; dyslexic reciter; pupils with ADHD; socialization
Changed by Changed by: doc. PhDr. David Kroča, Ph.D., učo 25629. Changed: 18. 1. 2013 14:07.
Abstract
Kapitola přináší výsledky dlouhodobého empirického výzkumu, který se zaměřil na posouzení vlivu uměleckého přednesu při rozvoji jazykových kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Předmětem výzkumu byl nejen vliv účasti žáka v regionálních a celostátních soutěžích, ale i možnosti práce s ním v prostředí inkluzivní školy. Specifická pozornost byla věnována problematice pedagogického vedení dyslektického recitátora.
Abstract (in English)
The chapter presents the findings of a long-term empirical research the aim of which was to evaluate the impact of artistic recitation on the development of language competencies in pupils with special educational needs. The subject of the research was not only the impact of the pupils’ participation in regional and national competitions but also the possible methods of work that could be employed in the environment of an inclusive school. Particular attention was paid to the issue of the teacher supervision of the dyslexic reciter.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 17. 8. 2022 16:11