Informační systém MU
ZÍTKOVÁ, Jitka. Některé aspekty literární kompetence žáků primární školy se speciálními vzdělávacími potřebami (Some Aspects of Literary Competence of Primary School Pupils with Special Educational Needs). In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 35-58. ISBN 978-80-210-6053-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Některé aspekty literární kompetence žáků primární školy se speciálními vzdělávacími potřebami
Name (in English) Some Aspects of Literary Competence of Primary School Pupils with Special Educational Needs
Authors ZÍTKOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. p. 35-58, 24 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062931
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6053-1
Keywords (in Czech) lyrika; výzkum; literární kompetence; recepce; speciální vzdělávací potřeby; dyslexie; mimořádné nadání; prožitek textu; porozumění obraznosti; metafora; slovní hříčka; slovesná tvořivost; motiv; rým; vyprávění; informační a estetická funkce jazyka; motivace
Keywords in English lyrical text; research; literary competence; special educational needs; dyslexia; exceptional talent; experience of text; understanding of imagery; metaphor; pun; verbal creativity; motif; narrative; informative and aesthetical functions of language
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D., učo 789. Changed: 21. 1. 2013 14:11.
Abstract
Kapitola souhrnně představuje výsledky výzkumu recepce lyrických textů a verbální tvořivosti žáků primární školy s odlišnými dispozicemi – dyslexie, výborní žáci, průměrná skupina. Zaměřuje se na způsob subjektivního prožitku a porozumění obraznosti u lyrických básní. V návaznosti na charakter recepce je sledována schopnost tvorby metaforického obrazu, motivicko-kompoziční varianty a volného vyprávění. Výsledky jsou prezentovány nejprve samostatně k jednotlivým textům a poté jsou uvedena celková zjištění o zvláštnostech recepce a kreativních schopnostech sledovaných skupin žáků. Výsledky výzkumu mohou poskytnout vodítko pro diferencovaný přístup k žákům s různými speciálními vzdělávacími potřebami při rozvíjení literární kompetence.
Abstract (in English)
The chapter presents overall results of the research of reception ability and verbal creativity of primary school pupils with different dispositions – dyslexia, exceptional talent, and average group. It focuses on the subjective experience and understanding of imagery in lyrical poems. On the basis of the reception the author deals with the ability of producing metaphors, motif-composition variants and free narratives. The results are first presented separately with individual texts and then the overall findings about particularities of reception and creative abilities of the researched groups of pupils are given. The results of the research can provide guidance for individualized approach to pupils with special educational needs when developing their literary competence.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 6. 7. 2022 08:15