Informační systém MU
HRICOVÁ, Lenka and Andrea SLIVIAKOVÁ. Neformální inkluzivní vzdělávání v rámci volnočasových aktivit – inkluzivní projekt Hledání společného jazyka v rytmu (Informal Inclusive Education within Leisure Activities – Inclusive Project Searching for a Mutual Language in Rhythm). In XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potrebami a I. Tyflopedická konference. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Neformální inkluzivní vzdělávání v rámci volnočasových aktivit – inkluzivní projekt Hledání společného jazyka v rytmu
Name (in English) Informal Inclusive Education within Leisure Activities – Inclusive Project Searching for a Mutual Language in Rhythm
Authors HRICOVÁ, Lenka and Andrea SLIVIAKOVÁ.
Edition XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potrebami a I. Tyflopedická konference, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) sluchové postižení; hluchoslepota; inkluze; inkluzivní vzdělávání; rytmus
Keywords in English hearing impairment; deafblindness; inclusion; inclusive education; rhythm
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Changed: 23. 1. 2013 17:18.
Abstract
Příspěvek představuje možnost neformálního inkluzivního vzdělávání mladých slyšících, neslyšících a lidí s hluchoslepotou formou zajímavé volnočasové aktivity: hry na tradiční západoafrické bubny. Takzvané djembe a další rytmické nástroje si za posledních několik let získaly stabilní základnu zájemců o hru na tyto nástroje i o západoafrický folklór obecně. Uvedený příspěvek představuje možnost využití této aktivity k integraci/inkluzi mladých slyšících, neslyšících a hluchoslepých lidí. Obeznamuje s obecnými východisky k realizaci této aktivity, s cíli realizovaného projektu, metodami práce a průběhem projektu, s jeho výsledky, včetně slabých míst. Autorky neopomíjejí konkrétní návrhy pro zlepšení.
Abstract (in English)
The authors introduce the activity of playing traditional West African drums as a form of informal inclusive education of young hearing, deaf and deafblind people. In the past few years, the djembe and other traditional West African rhythm instruments, as well as West African folklore, have created interest in many Czech people. The authors look at the general background for realization, goals, work methods and progress of the project. They also look at its results, including limitations and the authors welcome specific suggestions for improvement.
Displayed: 13. 8. 2022 19:34