DOLEŽALOVÁ, Lenka and Lenka HRICOVÁ. Připravenost učitelů základních škol na vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Preparedness of Teachers at Primary schools for Education of Pupils with Hearing Impairment). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Připravenost učitelů základních škol na vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Name (in English) Preparedness of Teachers at Primary schools for Education of Pupils with Hearing Impairment
Authors DOLEŽALOVÁ, Lenka and Lenka HRICOVÁ.
Edition 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) inkluzivní škola; 1. stupeň základní školy; žák se sluchovým postižením; případová studie
Keywords in English inclusive school; primary school; pupil with hearing impairment; case study
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Changed: 23. 1. 2013 17:23.
Abstract
Příspěvek prezentuje dílčí výsledky rozsáhlejšího výzkumu, probíhajícího od roku 2009 a zaměřeného na analýzu podmínek vzdělávání a přístupů k žákům se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní školy.V příspěvku budou představeny dvě případové studie žáků se sluchovým postižením, integrovaných na 1. stupni běžné základní školy. Dále budou uvedena doporučení pro pedagogy běžných škol pro práci s žáky se sluchovým postižením, která z provedeného výzkumného šetření vyplývají.
Abstract (in English)
The presentation show the part of the results of the complex research realized from autumn 2009 and focused on the analysis of the conditions of education of pupils with hearing impairment and attitudes to pupils with hearing impairment in the environment of inclusive school. There will be presented two case studies of pupils with hearing impairment, who are integrated at primary schools of the educational mainstream. Furthermore it will be presented the recommendations for teachers at mainstream schools for work with pupils with hearing impairment, which follow from the research.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 28. 1. 2023 09:02