SIEGLOVÁ, Naděžda. Komunikace českých žáků a žáků cizinců 2. stupně ZŠ s uměleckou literaturou (Czech Pupils and Foreign Pupils Communication with Literature at the Second Level of Primary School). In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 77-94, 17 pp. ISBN 978-80-210-6053-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komunikace českých žáků a žáků cizinců 2. stupně ZŠ s uměleckou literaturou
Name (in English) Czech Pupils and Foreign Pupils Communication with Literature at the Second Level of Primary School
Authors SIEGLOVÁ, Naděžda (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. p. 77-94, 17 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062994
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6053-1
Keywords (in Czech) lyrický text; žáci cizinci; identifikace s lyrickým subjektem; komunikace; prožitek poezie; výzkum recepce; epický text; žáci cizinci; identifikace s hrdinou; identifikace s dobrodružným žánrem; literární výchova.
Keywords in English lyrical text; foreigner pupils; communication; experience of poetry; research of reception; epic text; communication with the text; identification with the main character; identification with the adventure genre; literary education.
Changed by Changed by: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Changed: 23. 1. 2013 19:34.
Abstract
Autorka prezentuje výsledky výzkumu interpretačních dovedností a recepce lyrického a epického textu českými žáky a žáky cizinci na druhém stupni ZŠ. Zaměřuje se u obou sledovaných skupin na problematiku porozumění textu a porozumění obraznosti textu v jeho různých rovinách. U lyrických textů sleduje pochopení básnických obrazů a porozumění věcnému významu motivů, epizod aj. U epických textů se zaměřuje na porozumění textu skrze jeho hlavní postavu a skrze dobrodružný žánr. Věnuje také pozornost míře porozumění jeho prvnímu a druhému významovému plánu. Objasnění komunikativních dovedností obou skupin dospívajících může zlepšit přístup učitele k žákům cizincům, kteří navštěvují české školy.
Abstract (in English)
The author presents results of interpretation abilities and reception of lyric and epic text of secondary school Czech pupils and pupils foreigners. of various levels of the poems She deals in both cases with the problem of their text understanding and of their understanding of symbolic character of the text in its various levels. She focuses on pupils understanding of poetic image of lyric text and of their understanding of material meaning of its motifs, episodes etc. She focuses on their epic text understanding through its heros and through adventure genre and on the pupils understanding of the first and second meaning level of the text. Clarifying of the communicative skills of the both groups of adolescents can help improve the teacher s approach to foreign pupils attending Czech schools.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 7. 8. 2022 18:29