ZBÍRAL, David. Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě : Bompietro z Boloně (A case of non-confessional religiosity in Medieval Europe : Bompietro of Bologna). Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2012, roč. 20, č. 2, p. 219-232. ISSN 1210-3640.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě : Bompietro z Boloně
Name (in English) A case of non-confessional religiosity in Medieval Europe : Bompietro of Bologna
Authors ZBÍRAL, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Religio : revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2012, 1210-3640.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00058240
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Bompietro z Boloně; inkvizice; praktická religiozita; nekonfesní religiozita; pojem náboženství; pojem členství; hereze a ortodoxie; katarství
Keywords in English Bompietro of Bologna; inquisition; practical religiosity; non-confessional religiosity; concept of religion; concept of membership; heresy and orthodoxy; Catharism
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 12/4/2013 15:27.
Abstract
Tento článek analyzuje religiozitu Bompietra z Boloně na základě registru boloňské inkvizice z let 1291-1310. Snaží se ukázat, že Bompietrova religiozita byla v první řadě praktická. Její doktrinální obsah se zdá skrovný a zaměřený jinam než na podporu jakékoli konkrétní organizace (římské či katarské církve). Bompietrův případ odhaluje nedoktrinální typ religiozity, stále podhodnocovaný v obrazu středověkého křesťanství. Umožňuje také širší úvahy o vztazích mezi představami, praktikami a členstvím. Tyto útvary nejsou propojeny přímočarými kauzálními vazbami, nýbrž mohou souviset podstatně složitějším a méně přímým způsobem.
Abstract (in English)
In this article, I analyze the religiosity of Bompietro of Bologna as reported in the register of the inquisition of Bologna, 1291-1310. I attempt to show that Bompietro's religiosity was above all practical; its doctrinal content seems to be scarce, and it was not focused on support of any church (Roman or Cathar). Bompietro's case reveals a non-confessional type of religiosity, one still underrepresented in the image of medieval Christianity. This case also encourages wider reflection on the relations between beliefs, practices and membership. Far from having direct causal links, these relations can sometimes prove quite intricate.
Links
GAP401/12/0657, research and development projectName: Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 24/11/2020 05:39